Жеке аккаунтуңузга кириңиз
А сиз Freedom Pay менен биргеликте өсүүгө даярсызбы?
Сиздин сайтка Freedom Pay'ди кошууңуз жана сизге, сиздин кардарларга ыңгайлуу болгон ыкмалар менен онлайн төлөмдөрдү кабыл алыңыз
Аты-жөнү
Уюмдун аталышы
Сиздин е-мейл
Телефон номериңиз
Сиздин сайттыңыздын дареги
Суроолоруңуз калдыбы?
ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ ЖОЛДОРУ
САЙТТЫН КАРТАСЫ
Логотип PayBox.money
© 2023 Freedom Pay
Бишкек ш., Токтогул көч., 125/1, ББ "Авангард" БЦ, мунара "Б", 7 кабат, кенсе 703
Иштөө убактысы:
Дү-жу: 9:00 - 18:00
БИЗДИН СОЦТАРМАКТАР
Tөлөм системасынын операторунун лицензиясы – № 2022160218 - 16.02.2018-жылдан тарта
Төлөм уюмунун лицензиясы - №3027111019 - 11.02.2019 жылдан тарта
Ютуб PayBox
Линкидин PayBox
Профиль PayBox на GitHub
Уюм PCI DSS стандарттынын талаптарына ылайык келет