Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 
Жеке аккаунтуңузга кириңиз

ASIAPAY системасына кошулуу келишими

Предмет

ASIAPAY системанын оператору комиссиялык сый акы үчүн Мерчантаны сунуш кылат. Тартипке ылайык жана аныкталган шарттардагы талаптарды сактоодо, ичинде төлөөлөрдү жана төлөмдөрдү кабыл алуу сервистери ASIAPAY кызматына кошулуу макулдашуулары интернетте freedompay.money сайтында жайгаштырылган.
Жалпы шарттар

1. Сервистерди берүү алкагы төмөнкүдөй аныкталат::
 • Кошулуу келишиминин өзгөчөлүктөрү
 • Терминдер жана алардын мааниси
 • Комиссиялык сый акы

 • 2. ASIAPAY системасына кошулуу келишиминин төмөнкү өзгөчөлүктөрү бар:
 • Келишимдин шарттары ASIAPAY системасынын операторлору тарабынан стандарттык формада аныкталган жана бул келишимге жалпысынан кошулуу жолу менен, алып салууларсыз жана чектөөлөрсүз Мерчанттык жол менен кабыл алынууга тийиш.
 • Келишим жалпы жана атайын шарттарды камтыйт
 • Жалпы шарттар жөнгө салуучу мыйзамдарга карабастан аныкталат жана колдонулат.
 • Атайын шарттар жөнгө салуучу мыйзамдарга жараша жалпы шарттарды толуктоо үчүн аныкталат.
 • Жалпы шарттар менен атайын шарттардын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, атайын шарттар басымдуулук кылат.
 • Келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү документтерге Мерчанттын анкетасы, ошондой эле атайын шарттарда көрсөтүлгөн жана аларды которуунун тескери ырааттуулугуна ылайык артыкчылыктуу күчкө ээ болгон башка документтер кирет.
 • ASIAPAY системасынын оператору бир тараптуу тартипте келишимдердин шарттарына өзгөртүүлөрдү, ошол эле учурда томондогулорго багытталган комиссиялык сый акыларга, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга; ASIAPAY системасынын натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга, киргизүүгө укуктуу.жөнгө салуучу мыйзамдарды, төлөм системаларынын эрежелерин жана шарттарын жана аларга аларга болгон өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
 • Эгерде атайын шарттарда башкача аныкталбаса, келишимдин шарттарына өзгөртүүлөр келишимдин жаңыртылган версиясы Интернетте FreedomPay.money сайттында же шарттар Мерчанттын жеке кабинетинде жеткиликтүү

3. Көрсөтүлгөн терминдер төмөнкүдөй мааниге ээ:
ASIAPAY системасынын оператору - жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык, уюмдун тутумунун иштешин, колдонулушун жана ага кошулушун камсыз кылган юридикалык жак.
ASIAPAY системасы"- "ASIAPAY" соода маркасы астындагы аппараттык-программалык комплекс", ошондой эле ага байланыштуу каражаттар жана ресурстар, кызматтарды көрсөтүү үчүн ASIAPAYоператорлору тарабынан колдонулган
ASIAPAY системасы аркылуу Мерчанттын инфраструктурасында демилгеленген төлөм көрсөтмөсүн аткаруу үчүн эсептешүүлөрдүн катышуучуларына маалыматтарды чогултууну, иштеп чыгууну жана берүүнү кошо алганда, маалыматтык жана технологиялык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу боюнча Сервис - кызмат көрсөтүүлөр
Төлөм көрсөтмөсү-буйрутманы аткаруунун эсебинен төлөмдү же төлөөнү кабыл алуу боюнча операцияны жүргүзүү талабы.
Алуучунун пайдасына Мерчанттан акча каражаттарын төлөө жана которуу
Төлөө-акча каражаттарын Мерчанттан алуучунун пайдасына которуу.
Операция-төлөмдү же төлөөнү кабыл алуу операциясы.
Заказ – ТРУ, подлежащие поставке Мерчантом.
Мерчант келишимине тиешелүү болгон буйрутма - ТРУ
ТРУ - Мерчанттын инфраструктурасында сунушталган товар жана/же жумуш жана/же кызмат көрсөтүү.
Мерчант-ишти юридикалык жакты түзбөстөн (жеке ишкер) жүзөгө ашыруучу, жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык Тапшырыкты тариздөөнү жана аткарууну камсыз кылуучу юридикалык жак же жеке жак.
Жөнөтүүчү-төлөмдөрдү кабыл алуу сервисин пайдалануу менен тапшырыкты тариздеген жеке же юридикалык жак.
Алуучу-төлөмдөр сервисин пайдалануу менен заказды тариздеген жеке же юридикалык жак.
Каражаттар жана ресурстар – уюштуруучулук, маалыматтык, технологиялык, материалдык, интеллектуалдык, эмгектик, финансылык, укуктук жана башка каражаттар жана ресурстар, анын ичинде (бирок алар менен чектелбестен): Интернет түйүнүндөгү сайт, жай жана жабдуулар, маалыматтык система, персонал, акча каражаттары, каттоо, лицензиялар, келишимдик мамилелер, эрежелер жана стандарттар жана башкалар.
Инфраструктура Мерчанта – средства и ресурсы, использование которых обеспечивает Мерчант.
Мерчанттын инфраструктурасы-колдоонуусу Мерчантты камсыз кылган каражаттар жана ресурстар.
Эсептешүүлөрдүн катышуучулары - Жөнөтүүчү, Алуучу, Мерчант, Төлөм системасы, ASIAPAY системасынын оператору, Эсептешүүнүн башка катышуучулары (зарыл болгон учурда).
Төлөм системасы-авторизациялоону жана эсептешүүлөрдүн катышуучулары ортосунда операцияларды жүргүзүүнүн тиешелүү ыкмасын камсыз кылган, юридикалык жакты (банк же башка уюм) кошо алганда, белгилүү бир соода маркасы астында каражаттардын жана ресурстардын жыйындысы, ал төлөм системасын өз системасынын оператору менен мамилелерде жана келишим боюнча сунуш кылат.
Келишим-жалпы шарттарды, атайын шарттарды жана Келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзгөн документтерди кошо алганда, FreedomPay.money сайтында жайгаштырылган ASIAPAY системасына кошулуу келишими.
Өздүк кабинет - ASIAPAY системасындагы Мерчанттын адистештирилген бөлүмү, ал Мерчантка сервистер боюнча операциялар, ошондой эле ASIAPAY системасынын башка функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Жөнгө салуучу мыйзамдар-келишим боюнча тараптардын мамилелерин жөнгө салуу максатында атайын шарттарга ылайык аныкталган өлкөнүн мыйзамдары.
Тарап - Шарттардын контексттине ылайык ASIAPAY оператор системасы же Мерчант
Тараптар - ASIAPAY оператор системасы жана Мерчант.
Банк-эквайер - ASIAPAY системасында операцияларды жүргүзүү ыкмасы катары карттардын кабыл алынышын камсыз кылган банк.
Эл аралык төлөм системасы, ЭАТС – карттарды авторизациялоону жана "Visa", "Master Card"соода маркасы астында операцияларды жүргүзүү ыкмасы катары кабыл алууну камсыз кылган төлөм системасы. Келишим боюнча ЭАТС катары ошондой эле башка эл аралык жана улуттук төлөм системалары, анын ичинде алар менен чектелбестен, "Мир", "Union Pay", "American Express"да көрсөтүлүшү мүмкүн.
Колдонуудагы талаптар-жөнгө салуучу мыйзамдар, пайдаланылып жаткан төлөм системаларынын эрежелери жана стандарттары, ASIAPAYy системасынын операторунун ИЧДси, келишимди кошо алганда, кабыл алынган келишимдик милдеттенмелер.
ИЧД- ички ченемдик документтер.
Реестр операций – автоматически формируемый отчет Оператора Системы ASIAPAY с указанием сумм и иных данных операций за отчетный период.
Карт, төлөм карточкасы-мындай төлөм карточкасынын кармоочусуна төлөмдөрдү, которууларды жүзөгө ашырууга, банкоматтардан накталай акчаларды алууга, ошондой эле төлөм карточкасынын эмитент-банкы тарабынан жана анын шарттарында аныкталган башка операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү маалыматтарды камтыган банктык эсепти башкаруу мүмкүнчүлүгүнүн инструменти.
POS-терминал-электрондук-механикалык түзүлүш, анын жардамы менен төлөм карточкасын пайдалануу менен төлөм кабыл алынат.
Башка терминдер-мааниси атайын шарттарда аныкталган терминдер, ошондой эле келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтер.

4. Комиссия

Кызматтарды көрсөтүү үчүн комиссиянын өлчөмү жана аны өндүрүүнүн башка шарттары freedompay.money веб-сайтынын тиешелүү бөлүмүндө жана Соодагердин Жеке кабинетинде аныкталат. Мында Соодагердин Жеке эсебинде көрсөтүлгөн шарттар үстөмдүк кылат.


5. Кызматтарды көрсөтүү тартиби төмөндөгүдөй аныкталат:

Сатуучуну ASIAPAY тутумуна туташтыруу

Эсептөөлөрдү жүргүзүү

ASIAPAYy тутумунан Сатуучуну өчүрүү6. Соодагерди ASIAPAY системасына туташтыруу жол-жобосу төмөнкү шарттуу кадамдардан турат:
 • Өтүнмөнү каттоо
 • Жеке аккаунтка кирүү
 • Анкетаны толтуруу
 • Документтердин пакетин чогултуу
 • Экспертиза
 • Келишимге кошулуу
 • Интеграция
 • Транзакцияны иштетүү параметрлерин конфигурациялоо
 • Сыноо
 • "Согуш режимин" иштетүү
7. Өтүнмөнү каттоо
Мерчант feedompay.money сайтында туташууга өтүнмө берүүнүн тиешелүү функцияларын колдонуу менен "ASIAPAY"системасына туташууну демилгелейт.
"ASIAPAY" системасы мерчанттын кошулуу өтүнүчүн автоматтык түрдө каттайт жана билдирүүнү берүүдө көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине ырастоону жөнөтөт.

8. Жеке кабинетке кирүү
 • Мерчанттын кошууга өтүнмөсүн каттоо жөнүндө ырастоо нускаманы, ASIAPAY системасында Мерчанттын жеке кабинетине кирүү мүмкүнчүлүгүн авторизациялоо үчүн идентификаторду (логинди) жана паролду камтыйт.
 • Бул нускамадан кийин Мерчант (соодагер) Жеке кабинетте авторизацияланат жана анкетаны толтурууга өтөт.

9. Анкетаны толтуруу
 • Мерчант (Соодагер) Жеке кабинетте анкетаны жөнгө салуучу мыйзамдарга жана Келишимдин талаптарына ылайык маалыматтарды көрсөтүү жолу менен толтурат.
 • Анкетаны толтурууга көмөк көрсөтүү үчүн соодагер өтүнмөнү каттоо жөнүндө алынган ырастоодо же freedom.pay.money сайтында көрсөтүлгөн байланыштар боюнча ASIAPAY системасын колдоо кызматына кайрыла алат.
 • Анкетаны толтурууга көмөк көрсөтүү үчүн ASIAPAY системасынын оператору кошулуу өтүнмөсүндө көрсөтүлгөн байланыштар боюнча мерчант менен өз алдынча байланыша алат.

10. Документтердин топтомун чогултуу
Мерчант ASIAPAY системасынын операторуна өздүк кабинетте көрсөтүлгөн шарттарга ылайык анкетаны толтурууга байланыштуу талап кылынган документтердин пакетин берет.
Документтердин пакетин алгачкы берүү мерчант тарабынан жеке кабинетке сүрөттөрдүн же документтердин түп нускаларынын көчүрмөлөрүн жүктөө жолу менен жүзөгө ашырылат.

11. Текшерүү
 • ASIAPAY системасынын оператору анкетанын жана документтердин пакетинин колдонулуучу талаптарга шайкештигин жана толуктугун текшерет.
 • Зарыл болгон учурда тиешелүү талаптарга ылайык ASIAPAY системасынын оператору текшерүү үчүн мерчанттан жетишпеген же кошумча документтерди сурайт.
 • ASIAPAY системасынын оператору мерчантка текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымдайт.

12. Келишимге кошулуу
Текшерүүнүн оң натыйжасы болгон учурда мерчант (соодагер) келишимге кошулат.
Эгерде атайын шарттарда башкача түздөн-түз аныкталбаса, мерчант тарабынан ASIAPAY системасынын операторуна анкетаны, келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү документтердин пакетин жана колдонуудагы талаптарга ылайык күбөлөндүрүлгөн башка талап кылынган документтерди берүү шарттарды кабыл алуу жана Келишимге кошулуу дегенди билдирет.
Келишим ASIAPAY системасынын оператору тарабынан мерчант тарабынан келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзгөн анкета, документтердин пакети жана башка талап кылынган документтердин колдонулуудагы талаптарга ылайык жана текшерүүнүн оң натыйжасына толук ылайык келген фактысы катталган учурдан тартып күчүнө кирет.

13. Интеграция
 • ASIAPAY системасынын оператору Мерчантка ASIAPAY системасы менен интеграциялоо боюнча документтерди берет жана зарыл болгон учурда ASIAPAY системасы менен интеграциялоону жүзөгө ашырууда Мерчантка көмөк көрсөтөт.
 • Соодагер алынган документтерге ылайык ASIAPAY системасы менен интеграцияны ишке ашырат.

14. Операцияларды иштетүү параметрлерин конфигурациялоо
 • ASIAPAY системасынын оператору келишимдин шарттарына жана колдонулуучу талаптарга ылайык ASIAPAY системасында соодагердин операцияларын иштетүү параметрлерин конфигурациялоону жүзөгө ашырат.
 • ASIAPAY системасынын оператору ASIAPAY системасынын оператору тарабынан сервистердин алкагында берилүүгө тийиш болгон жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) Мерчантка өткөрүп берет.

15. Тестирлөө
 • Алгач ASIAPAY системасынын оператору соодагер үчүн операцияларды жүргүзүүнүн тесттик режимин орнотот.
 • Соодагер операцияларды ASIAPAY тутуму аркылуу тесттик режимде жүргүзөт, ASIAPAY тутумунун операторуна аныкталган каталар жөнүндө кабарлайт жана Соодагер тарапта пайда болгон каталарды четтетет.
 • ASIAPAY тутумунун оператору аныкталган каталарды оңдойт жана Соодагер тараптан пайда болгон каталар жөнүндө мерчантка (соодагерге) кабарлайт.

16. "Күжүрмөн режимин" активдештирүү
Операцияларды Иштетүү параметрлери тууралангандан кийин ASIAPAY системасынын оператору ASIAPAY системасында операцияларды жүргүзүү үчүн мерчант тарабынан "күжүрмөн режимине" өтүү мүмкүнчүлүгүн активдештирет

17. Эсептөөлөрдү жүргүзүү
 • Мерчант менен ASIAPAY системасынын операторунун ортосундагы өз ара эсептешүүлөр операциялардын реестринин, комиссиялык сый акы алуу шарттарынын жана башка колдонулуучу талаптардын негизинде жүзөгө ашырылат. Мерчант Жеке кабинетте ар кандай отчеттук мезгил үчүн операциялардын реестрин өз алдынча түзө алат.
 • Операциялардын реестри ASIAPAY системасы аркылуу соодагер тарабынан Жеке кабинетте көрсөткөн электрондук почтанын ишенимдүү дарегине жиберилет.
 • ASIAPAY системасынын оператору Мерчанттын пайдасына которулууга тийиш болгон акча каражаттарын келишимге ылайык көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жана шарттарда Мерчанттын банктык эсебине которууну камсыз кылат.
 • Эгерде атайын шарттарда башкача аныкталбаса, соодагер ай сайын көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө актыга кол коюу жана аны алган учурдан тартып 5 (беш) жумушчу күндөн кечиктирбей ASIAPAY системасынын операторуна жөнөтүү аркылуу сервистердин берилишин тастыктайт. Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө актынын формасы атайын шарттарга ылайык белгиленет.
 • ASIAPAY системасынын операторунун пайдасына мерчант тарабынан орду толтурулууга тийиш болгон комиссиялык сый акы жана башка суммалар Мерчанттын пайдасына которулууга тийиш болгон акча каражаттарынан ASIAPAY системасынын оператору тарабынан акцептсиз тартипте кармалышы мүмкүн.

18. Соодагерди ASIAPAY тутумунан ажыратуу тартиби төмөнкү шарттуу этаптардан турат:
 • Токтотуу жөнүндө билдирүү
 • Операцияларды бөгөттөө
 • Өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү
 • Жеке кабинетке кирүүнү жабуу
 • Документтерди сактоо

19. Келишимди токтотуу жөнүндөгү билдирүү
 • ASIAPAY системасынан өчүрүүнү демилгелеген тарап келишимдин талаптарына ылайык, мындай бузуунун датасын жана негиздерин (бар болсо) көрсөтүү менен келишимди бузуу жөнүндө экинчи Тарапка билдирүү жөнөтөт.
 • Бузуу мөөнөтү келишимдин талаптарына ылайык белгиленет.
20. Операцияларды бөгөттөө
 • ASIAPAY системасынан өчүрүүнү демилгелеген тарап Келишимди бузуу жөнүндө билдирүү жөнөтүлгөн күндөн тартып ASIAPAY системасы аркылуу операцияларды жүргүзүүгө бөгөт коет.
 • Келишимди бузуу жөнүндө билдирүүнү алган тарап, эгерде атайын шарттар менен башкача аныкталбаса, мындай билдирүүнү алган күндөн тартып ASIAPAY системасы аркылуу операцияларды жүргүзүүгө бөгөт коет.

21. Өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү
 • ASIAPAY системасы аркылуу операцияларды жүргүзүүгө бөгөт коюлгандан кийин тараптар келишимде аныкталган мөөнөттө жана шарттарда салыштырып текшерүүнү жана андан кийинки өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүшөт.
 • Мерчант сервистердин алкагында ASIAPAY системасынын оператору берген жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) кайтарып берет.

22. Жеке кабинетке кирүүнү жабуу
 • Тараптар өз ара эсептешүүлөрдү аяктаган жана ал боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди аткарган шартта Келишим бузулду деп эсептелет.
 • Келишим бузулгандан кийин ASIAPAY системасынын оператору соодагердин ASIAPAY системасындагы жеке кабинетке кирүүсүнө бөгөт коет.

23. Маалыматтарды жана документтерди сактоо
 • Келишим бузулгандан кийин ASIAPAY системасынын оператору соодагердин маалыматтарын жана документтерин атайын шарттарга жана башка колдонулуучу талаптарга ылайык белгиленген мөөнөттө сактайт.

24. Кызматтарды көрсөтүүгө талаптар төмөнкүлөр менен аныкталат:
 • Тараптардын укуктары жана милдеттенмелери
 • Тараптардын Жоопкерчилиги
 • Купуялык
 • Талаштарды чечүү
 • ASIAPAY тутумун колдонуу үчүн соодагерге коюлган талаптар

25. Тараптардын укуктары жана милдеттенмелери төмөнкүдөй аныкталат:
 • Мерчанттын Укуктары
 • Мерчанттын Милдеттенмелери
 • ASIAPAY Системасынын Операторунун Укуктары
 • ASIAPAY системасынын операторунун милдеттенмелери

 • 26. Мерчанттын Укуктары:
 • ASIAPAY системасынын оператору тарабынан жеке кабинетке кирүү мүмкүндүгү берилгенден кийин ASIAPAY системасынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга;
 • ASIAPAY системасынын операторунан ASIAPAY тутумун пайдаланууга байланыштуу техникалык жана маалыматтык колдоо алууга;
 • ASIAPAY системасынын оператору менен кызматташуу жөнүндө маалыматты, анын ичинде логотипти, товардык белгини, фирмалык аталышты же ASIAPAY системасынын операторунун башка жекелештирүү каражаттарын колдонуудагы талаптарга ылайык, тараптардын алдын ала макулдук шарты менен соодагердин инфраструктурасына жайгаштыруу;
 • Колдонуудагы талаптарга ылайык ASIAPAY системасы менен өз ара аракеттенүүнү токтотууга;
 • ASIAPAY оператору тарабынан колдонулуучу талаптар бузулган учурда дооматтарды коюуга жана реалдуу зыяндын ордун толтурууну талап кылууга;
 • Жооптуу сактоо шарттарына жана келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтерге ылайык ASIAPAY системасынын оператору тарабынан сервистердин алкагында берилген жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) пайдаланууга.

27. Соодагердин Милдеттенмелери:
 • Келишимдин шарттарына жана колдонулуучу талаптарга ылайык ASIAPAY системасын пайдаланууга;
 • ASIAPAY операторуна ASIAPAY тутумун туташтырууну жана ажыратууну кошо алганда, ASIAPAY тутумун пайдаланууга байланыштуу зарыл болгон анык маалыматтарды жана маалыматтарды берүүгө;
 • Өз идентификаторунун (логининин) жана жеке кабинетке кирүү паролунун купуялуулугун камсыз кылууга жана жооп берүүгө;
 • ASIAPAY системасынын операторуна Кирүү идентификаторун жана паролун жана функционалын Мерчанттын жеке кабинетинде санкцияланбаган пайдалануу жөнүндө токтоосуз билдирүү;
 • ASIAPAY системасы менен өз ара аракеттенүүдө пайдаланылуучу инфраструктуранын коопсуздугун камсыз кылууга жана ага жооп берүүгө;
 • Колдонулуп жаткан талаптарга ылайык тергөө иштерин жүргүзүүдө көмөк көрсөтүү жана керектүү маалыматтарды берүү;
 • ASIAPAY системасын колдонуудагы талаптарга ылайык мыйзамсыз иште колдонбоо, анын ичинде, бирок ушуну менен эле чектелбестен, ASIAPAY системасынын оператору тарабынан берилүүчү сервистерге карата башка адамдарды адаштырууга алып келген жана ASIAPAY системасынын операторунун ишкердик беделине тикелей же кыйыр түрдө зыян келтирүүгө жөндөмдүү аракеттерди жасабоо;
 • ASIAPAY тутумундагы операциялардан түшкөн кирешелерди өз алдынча эсепке алуу жана өз юрисдикциясындагы өлкөнүн мыйзамдарына ылайык салыктарды төлөө;
 • ASIAPAY системасында акча каражаттарынын терс балансына жол бербөө;
 • ASIAPAY системасында жүргүзүлгөн жокко чыгарылган жана/же талашка түшкөн операциялар үчүн толук жоопкерчилик тартууга;
 • ASIAPAY системасынын операторунун талабы боюнча соодагер тарабынан колдонулуучу талаптарды бузуунун натыйжасында, анын ичинде Төлөм системасы тарабынан салынган айыптык санкциялар боюнча, Келишим бузулган күндөн тартып 180 (жүз сексен) календардык күндүн ичинде келтирилген тастыкталган реалдуу зыяндын ордун толтуруу;
 • ASIAPAY системасынын оператору келишим боюнча өз милдеттенмелерин бузууга түздөн-түз байланышпаган ар кандай дооматтарды өз алдынча чечүүгө;
 • ASIAPAY системасынын оператору тарабынан берилген операцияларды жүргүзүү шарттары жөнүндө маалыматты жайгаштырууга;
 • Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттенмелерин ASIAPAY системасынын операторунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз келишим боюнча тарап болуп саналбаган үчүнчү жакка өткөрүп бербөөгө;
 • Келишим боюнча милдеттенмелерди толук жана өз убагында аткаруу үчүн олуттуу мааниге ээ болгон бардык өзгөртүүлөр жөнүндө жазуу жүзүндө өз убагында маалымдоого;
 • Жооптуу сактоо шарттарына жана келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтерге ылайык сервистердин алкагында ASIAPAYсистемасынын оператору тарабынан берилген жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) кабыл алууга, сактоого жана кайтарууга.

28. ASIAPAY Системасынын Операторунун Укуктары
 • Кызматтарды көрсөтүү үчүн соодагер берген жеке маалыматтарды жана маалыматты колдонууга;
 • Логотипти, товардык белгини, фирмалык аталышты же Мерчанттын башка жекелештирүү каражаттарын кошкондо, мерчант менен кызматташуу жөнүндө маалыматты ASIAPAY системасынын оператору тарабынан колдонулуучу талаптарга ылайык колдонулган каражаттарга жана ресурстарга Тараптардын алдын ала макулдугу шарты менен жайгаштырууга;
 • Келишимдин шарттарын, иштөө тартибин жана шарттарын, ошондой эле колдонуудагы талаптарга ылайык ASIAPAY системасынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;
 • Колдонуудагы талаптарга ылайык соодагердин жеке кабинетинин функциясын өзгөртүү, кеңейтүү же чектөө, ошондой эле соодагердин жеке кабинетине кирүүсүнө бөгөт коюуга;
 • Бузуктар, каталар жана үзгүлтүктөр табылган же мерчант тарабынан колдонулуучу талаптар бузулган учурда, ошондой эле санкцияланбаган жеткиликтүүлүктүккө чара көрүү же алдын алуу жана шектүү же алдамчылык операцияларды жүргүзүү максатында ASIAPAY системасынын иштешин жана/же сервистерди берүүнү токтото турууга;
 • Соодагерден жеке маалыматтарды жана маалыматтарды сурап алууга, ошондой эле сервистерди берүүгө байланыштуу зарыл болгон башка чараларды көрүүгө;
 • Соодагер тарабынан колдонулуучу талаптар бузулган учурда дооматтарды коюу жана реалдуу зыяндын ордун толтурууну талап кылууга;
 • Келишимде каралган комиссиялык сый акы алууга;
 • Келишим боюнча Мерчанттын аткарылбаган милдеттенмелеринин суммасын ASIAPAY системасынын балансынан акцептсиз тартипте эсептен чыгарууга;
 • Жооптуу сактоо шарттарына жана келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтерге ылайык сервистердин алкагында ASIAPAY системасынын оператору тарабынан берилген жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) сактоого жана пайдаланууга карата талаптардын мерчант тарабынан сакталышын текшерүүгө.
29. ASIAPAY cистемасынын Операторунун Милдеттенмелери
 • Колдонуудагы талаптарга ылайык каралган " Л " системасынын иштеши токтотулган учурларды кошпогондо, ASIAPAY системасынын күнү-түнү үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу; ASIAPAY системасынын ишин кайра баштоо боюнча зарыл чараларды токтоосуз көрүү жана ASIAPAY системасынын ишин токтото туруунун себептери жана мөөнөттөрү жөнүндө соодагерге маалымдоо;
 • Операцияларды жүргүзүүдө коопсуздуктун тиешелүү шарттарын, анын ичинде колдонуудагы талаптарга ылайык жеке маалыматтардын купуялуулугун жана корголушун камсыз кылуу;
 • Сервистерди берүүгө байланыштуу маалыматтык жана техникалык колдоону камсыз кылуу;
 • ASIAPAY системасынын оператору тарабынан колдонуудагы талаптарды бузуунун натыйжасында келтирилген реалдуу зыяндын ордун соодагердин талабы боюнча толтуруу;
 • Жооптуу сактоо шарттарына жана келишимдин курамдык бөлүктөрүн түзүүчү башка документтерге ылайык ASIAPAY системасынын оператору сервистердин алкагында берүүгө тийиш болгон жабдууларды (анын ичинде POS-терминалдарды) соодагерге өткөрүп берүү.

30. Chargeback, карта ээсине акчаны кайтарып берүү:
 • ASIAPAYсистемасынын оператору/Банк Chargeback алган учурда, ASIAPAY системасынын оператору товарларды/жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүү боюнча милдеттенмелердин аткарылышын тастыктаган документтерди берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү (кагаз жүзүндө же электрондук түрдө) талап менен Мерчантка кайрылат.
 • Мерчант келишимдин шарттарына ылайык ASIAPAY системасынын оператору талап кылган документтерди келишимдин атайын шарттарында көрсөтүлгөн мөөнөттө ASIAPAY системасынын операторуна берүүгө тийиш.
 • Келишимдин шарттарына ылайык ASIAPAY системасынын операторуна/банкка берүү үчүн зарыл болгон документтер Мерчанттан жок болгон учурда, же келишимдин 1,2-пунктунун 30-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттө ал документтер берилбеген учурда, же Мерчант мерчант тарабынан карт ээсинин алдында өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы фактысына ылайык, же эгерде транзакция ЭАТС/ банк тарабынан алдамчылык деп таанылса, ASIAPAY системасынын оператору өз каражаттарынын эсебинен карт ээсине кайтарылып берилүүгө тийиш болгон Транзакциянын суммасын кайтарып берет жана андан кийин бул сумманы, Мерчанттын эсебине которулууга тийиш. Мерчант муну менен ASIAPAY системасынын оператору же банк тарабынан ASIAPAY системасынын оператору тарабынан карт ээсине кайтарылган Транзакциянын суммасын Мерчанттын эсебине которулууга тийиш болгон акчанын эсебинен кармап калууга макулдугун билдирет.
 • ASIAPAY системасынын оператору тарабынан транзакциялар боюнча акчаларды Мерчанттын эсебине чегерүү мындай транзакциялардын санкциялангандыгын биротоло жана талашсыз таанууну билдирбейт. Мындай бүтүмдөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Келишимге жана ЭАКС эрежелерине ылайык санкцияланбаган деп таанылышы мүмкүн. Муну менен Мерчант транзакцияны алдамчылык деп таануу мүмкүндүгүнө байланыштуу бардык тобокелдиктерди өзүнө алат жана ASIAPAY Chargeback системаларынын оператору акчаны ASIAPAY системасынын операторуна кайтарып берүүгө милдеттенет.
 • Банк, ASIAPAY системасынын оператору тарабынан банктын санкцияланышы, ASIAPAY системасынын операторунда шектенүүлөрдү пайда кылган транзакциялар аныкталган учурда, ASIAPAY системасынын операторуASIAPAY системасынын операторунун Интернет-төлөмдөр системасы аркылуу карттарды пайдалануу менен соодагердин Интернет-дүкөнүндө товарларга/иштерге/кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча төлөмдөрдү токтотууга жана мындай транзакциялар боюнча акчаларды соодагердин эсебине чегерүүгө укуктуу. Акчаны чегерүүнү токтотуу транзакциялардын санкциялангандыгын иликтөө мөөнөтүндө, бирок транзакция жасалган учурдан тартып 180 (жүз сексен) календардык күндөн ашпаган мөөнөттө жүзөгө ашырылат.
 • ЭАТС транзакциялардын санкцияланбаган деп таанылган учурда, банкка, ASIAPAY системасынын операторуна санкциялар дайындалганга чейин, ASIAPAY системасынын оператору аткарууну камсыз кылуу максатында санкцияланбаган транзакциялар боюнча сумманы Мерчанттын эсебине которбоого укуктуу.
 • Эгерде транзакциялар боюнча санкцияларды чектөө үчүн ЭАТС талаптарында каралган мөөнөттөр бүткөнгө чейин мындай санкциялар белгиленсе, ASIAPAY системасынын оператору ЭАТСнын санкцияланбаган транзакциялардын суммасынын ордун Мерчанттын каражаттарынын эсебинен толтуруп берет.
 • Эгерде транзакциялар боюнча санкцияларды дайындоо үчүн ЭАТС талаптарында каралган мөөнөттөр аяктагандан кийин мындай санкциялар ASIAPAY системасынын операторуна белгиленбесе, же эгерде ЭАТС келишимдин ушул бөлүгүнө ылайык ASIAPAY системасынын оператору кармап калган суммалар транзакциялардын санкцияланганын тааныса, ASIAPAY системасынын оператору кармалган каражаттарды соодагердин эсебине кайтарып берүүгө милдеттенет.
 • Эгерде Chargeback суммасы көрсөтүлгөн пайыздык катыштан ашкан датадан мурунку Мерчантка карата бардык транзакциялардын суммасынан 1% (бир пайыз) ашса, ASIAPAY системасынын оператору транзакцияларды иштетүүнү (соодагердин эсебине акчаны чегерүүнү кошкондо) 180 (жүз сексен) календардык күнгө чейинки мөөнөткө токтото турууга укуктуу.
 • ЭАТСин отчетторунда шектүү карт операциялары боюнча маалыматтар жана/же Мерчанттын транзакциялары боюнча Банктын саны бир жыл ичинде Мерчанттын бардык транзакцияларынын суммасынын 5% ашкан учурда, ASIAPAY системасынын оператору Мерчанттын эсебине акчаларды чегерүүнү кошо алганда, Мерчанттын транзакцияларын иштетүүнү токтотууга укуктуу.

31. Тараптардын жоопкерчилиги төмөндөгүдөй аныкталат::
 • Жоопкерчиликти чектөө
 • Форс-мажор
 • Туум

32. ASIAPAY системасынын оператору Мерчанттын алдында жоопкерчилик тартпайт:
 • соодагер үчүнчү жактарга жеке кабинетке кирүү мүмкүнчүлүгүн бергенде же купуялуулук милдеттенмелерин башкача бузганда;
 • жеке кабинетке кирүүдө жана/же ASIAPAY системасы менен өз ара аракеттенүүдө зыяндуу программалык камсыздоонун болушунда;
 • ТИК жеткирүү боюнча бүтүмдөргө же ASIAPAY системасын пайдалануу менен мерчант тарабынан түзүлүүчү башка бүтүмдөргө карата ар кандай талаш-тартыштарда;
 • салык, жөнгө салуучу жана укук коргоо органдарынын соодагерге карата ASIAPAY системасын пайдалануу менен анын бүтүмдөрү боюнча отчет берүүгө же салык салууга тиешелүү дооматтарында;
 • ASIAPAY системасынын операторунун атайылап жасаган аракеттеринен же аракетсиздигинен улам келип чыккан аппараттык же программалык каражаттардын ишиндеги үзгүлтүктөр жана каталар менен байланышкан ASIAPAY системасынын убактылуу иштебей калышына (анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, электр азыктуулугунун жана байланыш тармактарынын өчүрүлүшү же бузулушу, программалык камсыздоонун, Интернет-провайдерлердин, төлөм системаларынын, үчүнчү жактар тарабынан камсыз кылынган жана тейленүүчү башка байланыш жана коммуникация каналдарынын ишиндеги үзгүлтүктөр);
 • туура эмес жеке маалыматтарды жана маалыматтарды бергендигине же болбосо жаңыртылган жеке маалыматтарды жана маалыматтарды бербегендигине байланыштуу мерчант менен байланышуу мүмкүн болбогондо;
 • келишимдин шарттарынын актуалдуу версиясы же колдонуудагы талаптар менен товар сатуучу тарабынан тааныштырбоодо;
 • мерчант же мерчанттын кардарлары тарабынан колдонулуучу талаптардын бузулушунда;
 • мерчант тарабынан Жеке кабинетте тескемелерди туура эмес же жаңылыш жайгаштырууда;
 • ASIAPAY системасынын операторуна төлөм көрсөтмөсүн жаңылыш же туура эмес берүүдө;
 • ASIAPAY системасынын операторуна төлөм көрсөтмөсүнүн туура эмес маалыматтарын туура эмес толтурууда жана/же берүүдө;
 • анын ичинде: келишимдердин, кардарлардын, убакыттын, маалыматтардын, кадыр-барктын же башка ресурстардын жоготулушунан жана/же алынбагандыгынан жоготулган пайдада;
 • Мерчанттын маалыматтык ресурстарында жайгаштырылган маалыматтын анык эместигинде.

33. Форс-мажор:
 • Тараптар келишим боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай же толугу менен аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгерде бул аткарбоо Тараптар алдын ала көрө албаган же болтурбай кое албаган, анын ичинде: бөөдө жаратылыш кубулуштары, аскердик аракеттер, иш таштоолор, массалык баш аламандыктар, техниканын бузулушуна, программалык камсыздоонун жана маалыматтарды берүү системасынын бузулушуна алып келген башка жагдайлар, ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан актыларды чыгаруу, мыйзам актыларынын күчүнө кириши, Тараптардын бири аткарууга милдеттүү болгон жана келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга тоскоолдук кылган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын өкмөттүк токтомдору менен тескемелеринен.
 • Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаган Тараптардын ар бири мындай жагдайлар пайда болгон учурдан тартып 7 (жети) календардык күндүн ичинде экинчи Тарапка жазуу жүзүндө билдирүү боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү.

34. Туум:
 • Эгерде Мерчант ASIAPAY системасынын операторуна көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө кол коюлган актыны же белгиленген мөөнөттүн ичинде ал боюнча сын-пикирлерди жибербесе, ASIAPAY системасынын оператору ар бир календардык күн үчүн көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө актыда көрсөтүлгөн комиссиялык сый акынын суммасынан 0,1 % (нөл бүтүн ондон бир пайыз) өлчөмүндө туум төлөөнү Мерчанттан талап кылууга укуктуу. Мерчант ASIAPAY системасынын операторуна көрсөтүлгөн туумду тиешелүү талапты алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күндүн ичинде төлөөгө милдеттенет. Туумду төлөө жөнүндө талап коюу милдеттенме эмес, ASIAPAY системасынын операторунун укугу болуп саналат.

35. Купуялык:
 • Тараптар Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу Тараптардын ар биринин атынан маалымат алууга жана берүүгө ыйгарым укуктуу Тараптардын жооптуу адамдарынан тышкары, келишимди аткаруунун жүрүшүндө алынган, Тараптардын ар бири үчүн купуя болуп саналган маалыматтарды ачыкка чыгарбоого милдеттенме алышат. Келишимдеги купуя маалымат деп жалпыга жеткиликтүү болуп саналбаган, ачыкка чыгаруу кайсы тараптын болбосун зыяндарынын пайда болушуна алып келиши жана/же ишкердик беделине таасир этиши мүмкүн болгон маалыматтарды, анын ичинде кардарлар, операциялардын суммалары жана көлөмдөрү, комиссиялык сый акылар жана Тараптардын башка коммерциялык маалыматтары жөнүндөгү маалыматтарды түшүнөбүз.
 • Келишим түзүү фактысы жана келишимдин предмети купуя маалымат болуп саналбайт.
 • Жашыруун маалымат келишимдин шарттарын аткаруу үчүн колдонулуучу талаптарда белгиленген тартипте гана үчүнчү жактарга берилиши мүмкүн же маалыматы ачыкка чыгарылышы мүмкүн болгон тарап менен алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдашуу боюнча (маалыматтын мүнөзүн, үчүнчү жакты, максаттарды, себептерди жана маалыматка тиешелүү башка маанилүү ойлорду толук көрсөтүү менен).
 • Келишимдин колдонулушу токтотулган учурда Тараптар маалыматты берген Тараптардын тийиштүү кат жүзүндөгү уруксатысыз алынган маалыматты ачыкка чыгарбоого жана өз кызыкчылыктарында жана/же үчүнчү жактардын кызыкчылыктарында пайдаланбоого милдеттендирилишет.

36. Тараптар талаш-тартыштарды жөнгө салуунун жүрүшүндө алынган нерселерди ачыкка чыгарбоого милдеттенме алышат
 • Келишимдин шарттарында каралбаган бардык нерселерде Тараптар атайын шарттарда аныкталган жөнгө салуучу мыйзамдарды жетекчиликке алышат.
 • Келишимден же ага байланыштуу келип чыккан бардык талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер мүмкүн болушунча Тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет.
 • Эгерде Тараптар Макулдашууга келбесе, талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер келишимдин атайын шарттарында аныкталган сот инстанциясында чечилүүгө тийиш.
 • Тараптар келишимге байланыштуу ар кандай талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди кароодо жазуу жүзүндө же электрондук түрдө берилген жеке маалыматтар жана маалыматтар эске алынаарына макул болушат.
37. Милдеттенмелердин мөөнөтү жана токтотулушу
 • Эгерде атайын шарттарда башкача аныкталбаса, Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт.
 • Тараптар өздөрүнүн банктык жана почта реквизиттеринин өзгөргөндүгү жөнүндө, ошондой эле Тараптардын Келишимдеги милдеттенмелерин аткаруусуна олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн болгон өзүнүн юридикалык статусунун кандай болбосун өзгөрүүлөрү жөнүндө бири-бирине токтоосуз кабарлоого милдеттенишет. Кабарлоону алганга чейин мурда берилген реквизиттер боюнча аткарылган милдеттенмелер тиешелүү түрдө аткарылды деп эсептелет.
 • Эгерде атайын шарттарда башкача аныкталбаса, Келишим 30 (отуз) календардык күндөн кем эмес мөөнөттө келишимди бузуу ниети жөнүндө ыйгарым укуктуу адамдын мөөрү жана кол тамгасы менен ырасталган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү Тараптардын биринин демилгеси боюнча жокко чыгарылышы мүмкүн.
 • Тараптар Келишим боюнча бардык милдеттенмелерди аткарган шартта Келишим бузулду деп эсептелет. Мында мерчант тарабынан колдонулуучу талаптарды бузуунун натыйжасында төлөм системасы тарабынан салынган айыптык санкциялар боюнча ASIAPAY системасынын операторуна тастыкталган реалдуу зыяндын ордун толтуруу боюнча Мерчанттын милдеттенмелери Келишим бузулган күндөн тартып 180 (жүз сексен) календардык күн ичинде күчүн сактап калат.

38. ASIAPAY системасын колдонуу үчүн соодагерге коюлган талаптар төмөнкүчө аныкталат:
 • Тыюу салынган ТИКтин тизмеси
 • Соодагердин инфраструктурасына талаптар

39. Тыюу салынган ТРУнун тизмеси:
 • жеке маалыматтарды жана маалыматты мыйзамсыз колдонууга жана/же колдонуучуга зыян келтирүүгө багытталган кодду камтыган программалык камсыздоо (анын ичинде: колдонуучунун аккаунтун бузуу; уруксатсыз бүтүндүктү бузуу жана/же жеке маалыматтарды жана маалыматты жок кылуу жана/же өзгөртүү жана/же көчүрүү);
 • коомдук адеп-ахлактын жана тартиптин ченемдерин бузган ар кандай өнүмдөр же кызматтар (анын ичинде: сойкулук жана порнографиялык материалдар; улуттар аралык, этникалык, расалык же диний араздашууну, басмырлоону, зомбулукту, терроризмди, зыян келтирүүнү пропагандалоого багытталган материалдар; жеке жана юридикалык жактардын купуялуулугун, ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин бузган маалыматтарды жайылтуу);
 • куралдарды, баңги жана психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз таратуу;
 • интеллектуалдык менчик объектилерин, ошондой эле мамлекеттик, коммерциялык, банктык жана башка корголуучу маалыматтарды мыйзамсыз пайдалануу менен байланышкан ар кандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр;
 • талап кылынган уруксаттары (лицензиялары)жок көрсөтүлүүчү ар кандай продукция же кызматтар;
 • кылмыш жолу менен алынган акчаны жана (же) башка мүлктү легалдаштырууга (адалдоого) багытталган ар кандай продукция же кызмат көрсөтүүлөр;
 • колдонулуучу талаптарга ылайык тыюу салынган башка ТИКтар.

40. Соодагердин инфраструктурасына талаптар:
 • интернет - сайт, колдонуучу тиркемеси, терминал, Мерчанттын колдонуучу менен өз ара аракеттенүүсүнүн башка интерфейстери (мындан ары-өз ара аракеттенүү интерфейстери) колдонуучу үчүн көрсөтүлгөн багытка ылайык иштеши керек;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстеринде соодагердин актуалдуу байланыш маалыматы (телефондор, байланыштар, кызматкерлер менен байланышуунун башка ыкмалары; жактын юридикалык аталышы; юридикалык, почталык жана иш жүзүндөгү дареги) жайгаштырылышы керек;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстеринде тыюу салынган эмгек ресурстарына байланыштуу тышкы ресурстарга алып баруучу жарнамалык материалдар жана шилтемелер болбоого тийиш;
 • Өз ара аракеттенүү интерфейстеринде чагылдырылган ТИК түзүлгөндө товар сатуучу тарабынан анкетада көрсөтүлгөн эмгек акыга шайкеш келүүгө тийиш;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстеринде ТИКтин сыпаттамасы жана баалары көрсөтүлүүгө тийиш;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстеринде чагылдырылган ТИКтин сыпаттамасы жана баасы актуалдуу сыпаттамага жана жеткирилүүчү ТИКтин бааларына, анын ичинде мерчант тарабынан ASIAPAYсистемасында маалыматтарды берүүнүн алкагындагы бааларга ылайык келүүгө тийиш;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстери ТИКти жеткирүү шарттары, анын ичинде ТИКти кайтарып берүү жөнүндө актуалдуу маалыматты, ошондой эле ASIAPAY оператору жайгаштыруу үчүн берилген операцияларды жүргүзүү шарттары жөнүндө маалыматты камтууга тийиш;
 • өз ара аракеттенүү интерфейстери алдамчылык операцияларына жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүгө тийиш.

Өзгөчө шарттар


Атайын шарттар жөнгө салуучу мыйзамдарга жараша жалпы шарттарды толуктоо үчүн аныкталат.
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Дареги жана байланыш жолдору
Уюм PCI DSS стандарттынын талаптарына ылайык келет
Tөлөм системасынын операторунун лицензиясы – № 2022160218 - 16.02.2018-жылдан тарта
Төлөм уюмунун лицензиясы - №3027111019 - 11.02.2019 жылдан тарта
Бишкек ш., Токтогул көч., 125/1, ББ "Авангард" БЦ, мунара "Б", 7 кабат, кенсе 703
Иштөө убактысы: Дү-жу: 9:00 - 18:00
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Telegram FreedomPay
Instagram FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Компания
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Иштеп чыгуучуларга
Жарам
Сервистер
Error get alias