Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 

Жеке шотыңызға кіріңіз

"FFIN Payments" ЖШС төлем ұйымының қызметінің ережелері"

1. Жалпы ережелер
1.1. "FFIN Payments" төлем ұйымының осы ережелері (әрі қарай - Ережелер, "FFIN Payments" төлем ұйымының ережелері ) "FFIN Payments " жүйесінде операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бірыңғай шарттар мен рәсімдерді айқындайды және жалпы тәртіп талаптарын белгілейді:
 • Электрондық ақшаны сату (тарату) бойынша қызметтер;
 • Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу жөніндегі қызметтер;
 • Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметтер.
1.2. Қағидалар "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" ҚР Заңына, "төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік – құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді.
1.3. Осы Ереже "ASIAPAY" жүйесінің барлық қатысушыларының есеп айырысуларын орындау үшін міндетті. Жеке тұлғалардың "FFIN Payments" төлем ұйымы шеңберінде шарттар жасасуы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте Шарт жасалды деп есептеледі және жеке тұлға https://freedompay.money/kz. мекенжайында орналасқан "ASIAPAY" жүйесі шеңберінде қызметтерді көрсету бойынша Қоғамдық Офертада көзделген әрекеттерді орындаған сәттен бастап күшіне енеді.
1.4 Қағидаларда «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында, «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы және төлемдерді жүзеге асыру және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері.
1.5. Жүйе қатысушылары тараптарының өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және оператор мен жүйенің басқа қатысушылары арасында жасалатын шарттармен реттеледі.
2. Терминдер мен анықтамалар
"Осы Ереженің мәтінінде қолданылатын терминдер мынадай мағынаға ие:

Авторизация-оператордың электрондық ақша иесінің төлем ұйымында электрондық ақшаны пайдалана отырып операциялар жүргізуіне, оның жеке кабинетіне қолжетімділік беруді қоса алғанда, рұқсаты. Авторизациядан өту рәсімін оператор белгілейді."
Электрондық ақша жүйесінің агенті (бұдан әрі - Агент) - банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, электрондық ақша эмитентімен не электрондық ақша жүйесінің операторымен жасалған шарт негізінде эмитенттен және жеке тұлғалардың иелерінен оларды кейіннен жеке тұлғаларға өткізу үшін электрондық ақшаны сатып алу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұлттық пошта операторы және Төлем агенті.
Аутентификация-Оператор белгілеген және Төлем ұйымына қатысушыларға жеткізілген рәсімдер және электрондық хабарламалардың түпнұсқалығын және дұрыс жасалғанын растау, сондай-ақ жіберуші ретінде көрсетілген Төлем ұйымына қатысушының тікелей электрондық хабарламаны беру фактісін анықтау үшін шаралар кешені.
Төлем ұйымының үздіксіз жұмыс істеуі - "ASIAPAY" төлем ұйымының тиісті жұмыс істеуінің бұзылуының алдын алу (оның ішінде операцияларды жүзеге асыруды тоқтата тұруға (тоқтатуға) немесе операцияларды тиісінше жүзеге асырмауға жол бермеу), сондай-ақ ол бұзылған жағдайда тиісті жұмыс істеуін қалпына келтіру қабілетін білдіретін кешенді қасиеті.
Электрондық ақша (ЭА) - электрондық нысанда сақталатын және жүйенің басқа қатысушылары электрондық ақша жүйесінде төлем құралы ретінде қабылдайтын электрондық ақша эмитентінің шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемелері.
Электрондық ақша иесі немесе ЭА иесі:
 • эмитенттен, агенттен немесе Төлем ұйымына қатысушы өзге де жеке тұлғалардан электрондық ақша алған, он алты жасқа толған жеке тұлға, резидент немесе резидент емес;
 • Агенттер;
 • Жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
 • Төлем ұйымының қатысушыларынан-жеке тұлғалардан азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша төлем ретінде электрондық ақша алған серіктестер.
Электрондық ақша иесінің құқықтары электрондық ақшаны алған сәттен бастап туындайды.
Электрондық ақшаны шығару/эмиссия – Банктің төлем ұйымының қатысушыларына - жеке тұлғалар мен агенттерге олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастау жолымен электрондық ақша беруі.
Оферта-эмитенттің және оператордың интернет-ресурстарында орналастырылған және электрондық ақшамен операциялар жүргізілетін оператордың/Эмитенттің бөлімшелерінде жақын жерде орналасқан, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес қосылу шарты болып табылатын, электрондық ақшаны шығару және өтеу жөніндегі Жеке тұлғаларға Эмитенттің қызметтер көрсетуге арналған шарт.
Осы Қағидалар шеңберінде қосылу шарттарына Оператордың қалауы бойынша заңдарда көзделген тәртіппен жасалуы мүмкін шарттар да жатады, оператор төлем ұйымының қатысушыларымен - жеке тұлғалармен және агенттермен төлем ұйымының көрсетілетін қызметтерін оператордың оператордың интернет-ресурсында және оператордың бөлімшелерінде жақын жерде орналастыра отырып ұсынуына оператормен жасалуы мүмкін.
Сәйкестендіруге өтініш - белгіленген нысан бойынша жасалған, осы Қағидаларға сәйкес сәйкестендіруден өту мақсатында Төлем ұйымына қатысушы - жеке тұлға толтыруға жататын және Офертаның талаптарына сәйкес эмитент пен Төлем ұйымына қатысушы-жеке тұлға арасында тиісті шарт жасасу туралы талапты қамтитын "ASIAPAY" төлем ұйымында сәйкестендіруге жеке тұлғаның өтініші.
Сәйкестендіру-осы Қағидаларда көзделген, операторға өзі ұсынған жеке басын куәландыратын құжаттың және осы Қағидаларда талап етілетін сәйкестендіруді жүргізу үшін қажетті өзге де құжаттардың негізінде жеке тұлғаның жеке басын анықтаудан және Төлем ұйымына оның дербес деректерін енгізе отырып, жеке тұлғаны төлем ұйымында тіркеуден тұратын рәсім.
Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы ақпарат, оның ішінде ақпараттық жүйелердегі бұзушылықтар, ақаулар туралы мәліметтер – ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысындағы жеке немесе сериялық ақаулар туралы ақпарат. Олар төлем ұйымының электрондық ақпараттық ресурстарын заңсыз алу, көшіру, тарату, өзгерту, жою немесе бұғаттау үшін олардың дұрыс жұмыс істеуіне және (немесе) шарттарына қауіп төндіреді.
Ақпараттық қауіпсіздік-электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның сыртқы және ішкі қатерлерден қорғалу жағдайы.
Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп-ақпараттық қауіпсіздік инцидентінің туындауына алғышарттар жасайтын жағдайлар мен факторлардың жиынтығы.
Төлем ұйымының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы (бұдан әрі – ақпараттық инфрақұрылым)-электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында технологиялық ортаның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жиынтығы.
Төлем ұйымының ақпараттық активі – оны сақтау және (немесе) өңдеу үшін пайдаланылатын ақпарат пен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісінің жиынтығы
Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері, оның ішінде ақпараттық жүйелердегі бұзушылықтар, ақаулар (бұдан әрі – ақпараттық қауіпсіздік инциденттері) – ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің жұмысында жеке немесе жүйелі түрде туындайтын ақаулар. Олар төлем ұйымының электрондық ақпараттық ресурстарын заңсыз алу, көшіру, тарату, өзгерту, жою немесе бұғаттау үшін олардың дұрыс жұмыс істеуіне және (немесе) шарттарына қауіп төндіреді.
Электрондық ақшаны пайдалану – электрондық ақшаны меншік иесінің - жеке тұлғаның Төлем ұйымына азаматтық-құқықтық мәмілелер және (немесе) электрондық ақшаға меншік құқығының ауысуына байланысты өзге де операциялар бойынша төлемді жүзеге асыру мақсатында төлем ұйымының басқа қатысушысына беруі.
Төлемдерді жүргізу тарихы-электрондық ақша иесінің жеке кабинетіндегі электрондық ақша иесінің төлем ұйымында жүргізген төлемдері және электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын өзге де операциялары туралы хронологиялық жазбасы бар бөлім.
ЭА айырбастау/айырбастау-Басқа төлем ұйымдарының электрондық әмияндарында айырбастау жолымен сатып алынған электрондық ақшаны көрсете отырып, электрондық ақшаны басқа төлем сервисінің электрондық ақшасына жүйеішілік аудару. Егер мұндай қызмет Төлем ұйымы шеңберінде ұсынылатын болса, бұл туралы ақпарат төлем ұйымының интернет-ресурсында қосымша орналастырылатын болады.
Жеке кабинет-электрондық ақша иесінің freedompay.money төлем ұйымының интернет-ресурсындағы дербес бөлімі, ол арқылы электрондық ақша иесі, серіктес осы Қағидаларда көзделген тәртіппен электрондық ақшаның қалдығы, ол бойынша жүргізілген операциялар, төлемдерді жүзеге асыру және электрондық ақшаны пайдалана отырып өзге де операцияларды жүзеге асыру туралы қажетті ақпаратты алу үшін өзінің электрондық әмиянына осы Ережеде және жасалған шарттарда белгіленген тәртіппен қол жеткізе алады. Электрондық ақша иесінің жеке кабинеті арқылы көрсетілетін қызметтердің тізбесін оператор белгілейді.
Логин-төлем ұйымындағы электрондық ақша иесінің шартты атауын білдіретін және төлем ұйымындағы жеке кабинетке кіру үшін оны авторизациялау мақсатында пайдаланылатын символдардың бірегей реттілігі.
"ASIAPAY" электрондық ақша жүйесінің операторы – электрондық ақшаны пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинауды, өңдеуді және беруді жүзеге асыруды қоса алғанда, төлем ұйымын басқаруды жүзеге асыратын және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін "FFIN Payments" ЖШС. Электрондық ақша операциялары-электрондық ақшаны шығару, тарату, пайдалану және өтеу.
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету-төлем ұйымының ақпараттық активтерінің құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін сақтауға бағытталған процесс.
Құпия сөз-төлем ұйымының қызметтеріне қол жеткізуге арналған электрондық ақша иесіне ғана белгілі символдардың бірегей тізбегі.
Электрондық ақшаны өтеу-Эмитенттің өзі шығарған электрондық ақшаны айырбастауды, электрондық ақша иесі ұсынған не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда иесінің оларды көрсетпей айырбастауға жататын электрондық ақшаны олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына жүзеге асыруын көздейтін төлем қызметі;
Серіктес-заңды тұлға, жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы, олар жеткізетін тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ақы төлеу үшін төлем ұйымында электрондық ақшаны қабылдайды.
Төлем Ұйымының Бағдарламасы-электрондық ақшамен операциялар жүргізу үшін төлем ұйымының қатысушыларына сервисті қамтамасыз ететін оператордың бағдарламалық-техникалық құралдары.
Клиент / төлеуші-төлемді жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті әрекетке қабілеттілігі бар, қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға бағытталған конклюденттік іс-әрекеттер жасаған және өзінің есептік жазбасын басқару мақсатында жүйеге қол жеткізу үшін аутентификациялық деректері бар және төлем ұйымының Қағидаларда көзделген төлем қызметтерін кейіннен көрсететін жеке тұлға.
Төлемді алушы-төлем ұйымымен жеке шарт жасасқан, дара кәсіпкер ретінде тіркелген заңды тұлға немесе жеке тұлға және оның пайдасына Клиент Тауарлар үшін төлем шотына төлемді жүзеге асырады не клиенттен кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес ақша қаражатын қабылдайтын жеке тұлға.
Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғау периметрі-төлем ұйымының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын сыртқы ақпараттық желілерден бөлетін және ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінен қорғауды қамтамасыз ететін бағдарламалық-аппараттық құралдардың жиынтығы;
Қауіпсіздік рәсімдері-электрондық ақша иесінің электрондық ақшаны пайдалануға құқықтарын куәландыруға және электрондық ақшаны пайдалану кезінде берілетін және алынатын электрондық хабарламалардың мазмұнындағы қателерді және/немесе өзгерістерді анықтауға арналған ұйымдастырушылық шаралар мен ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені.
"ASIAPAY" жүйесі-электрондық ақшамен төлемдер мен өзге де операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың жиынтығы.
"ASIAPAY" жүйесінің есеп айырысуларына қатысушылар немесе эмитент, Агент, төлем ұйымының операторы – қатысушылар, "FFIN Payments" төлем ұйымының ережелерін сақтау бойынша міндеттеме қабылдаған жеке тұлғалар (он алты жасқа толған резиденттер және резиденттер емес) және Серіктестер.
Электрондық ақша / ЭА – Эмитенттің электрондық нысанда сақталатын және басқа қатысушылардың "FFIN Payments" төлем ұйымында төлем құралы ретінде қабылданатын шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемелері. Электрондық ақша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен номинацияланды.
Электрондық әмиян-микропроцессор (чип), дербес компьютердің бағдарламалық қамтамасыз етілуі, электрондық ақша сақталатын және/немесе оператор төлем ұйымында қол жеткізуді қамтамасыз ететін өзге де бағдарламалық-техникалық құрал.
Электрондық хабарлама-электрондық тәсілмен жасалған және Төлем ұйымына қатысушылар арасында қорғалған байланыс арнасы арқылы берілетін кез келген хабарлама.
Эмитент / Банк – "ASIAPAY" жүйесінде электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыратын Эмитент.
3. Төлем ұйымы көрсететін төлем қызметтерінің сипаттамасы
3.1. Электрондық ақшаны сату (тарату) жөніндегі қызметтер
Электрондық ақшаны өткізу (тарату) жөніндегі қызметтерді Төлем ұйымы электрондық ақша эмитентімен Төлем ұйымы жасасатын төлем қызметтерін көрсету туралы шарттардың негізінде көрсетеді, олардың талаптарына сәйкес төлем ұйымы электрондық ақша жүйесінің агенті болады және эмитенттен және жеке тұлғалардың иелерінен электрондық ақшаны сатып алу жөніндегі қызметті кейіннен клиенттерге өткізу үшін жүзеге асырады - "төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңына сәйкес жеке тұлғаларға.
Электрондық ақшаны сату (тарату) жөніндегі қызметтер клиенттің төлем агенттерінің/субагенттердің электрондық терминалдары (құрылғылары) арқылы қолма-қол ақша қаражатын енгізуі және/немесе тізбесі жүйенің сайтында орналастырылған өзге де электрондық төлем құралдарын пайдалана отырып көрсетіледі.
Электрондық ақша эмитенті мен олардың иесі - жеке тұлға арасындағы қатынастар "төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңымен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың арасында жасалған электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу жөніндегі электрондық ақша эмитентінің жеке шарты-офертасымен реттеледі. Электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу жөніндегі электрондық ақша эмитентінің оферта-шарты Эмитенттің веб-сайтында Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналастырылады: freedompay.money."

3.2. Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу жөніндегі қызметтер
ЭА пайдалана отырып төлемдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады. Электрондық ақшамен есеп айырысу-бұл банктік шот ашпай-ақ электрондық ақшаны аудару түрінде жүзеге асырылатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысу түрі.

3.3. Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметтер
Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметтер банк жүйесімен келісу жолымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.
4. Төлем ұйымының клиенттеріне төлем қызметтерін көрсету тәртібі мен мерзімдері
4.1. Электрондық ақшаны сатып алу үшін клиент электрондық әмиянды тіркеуі қажет. Тіркеу абоненттік нөмір бойынша жүргізіледі.
Электрондық әмиянды тіркеу үшін клиент жүйенің сайтында орналастырылған электрондық ақша операторының жария оферта шартының (бұдан әрі-"Оферта") талаптарымен танысуы қажет және шарттармен келіскен жағдайда Клиент Оферта акцептін толық және сөзсіз жүзеге асырады.
Электрондық әмиянды тіркеуге әрекет жасай отырып, Клиент офертаның шарттарын қабылдайды, сондай-ақ "ASIAPAY" электрондық ақша жүйесі шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлемдер қызметтерін көрсету туралы жария офертаның шарттарын толық көлемде және қандай да бір алып қоюсыз қабылдайды.
Клиенттің электрондық әмиянын ЭА жүйесінде тіркеу, сондай-ақ электрондық ақшаны сатып алу және электрондық әмиян балансын кейіннен толықтыру клиенттің электрондық әмиянды төлем агенттерінің/субагенттердің электрондық терминалдары, банкоматтар, Қаржы интернет-порталдары арқылы қолма-қол ақшамен толықтыру жолымен, сондай-ақ тізбесі сайтта орналастырылған төлем карталарын және электрондық төлемнің өзге де тәсілдерін пайдалана отырып жүргізіледі Жүйелер келесі ретпен:
Электрондық ақшаны шығаруды электрондық ақша эмитенті клиенттен немесе агенттерден өзіне қабылдайтын міндеттемелердің номиналды құнына тең сомада ақша алғаннан кейін жүзеге асырады.
Электрондық ақшаны сату сәтінде клиентке түбіртек немесе клиенттің электрондық ақшаны сатып алу фактісін растайтын өзге құжат беріледі.
Түбіртекте келесі мәліметтер бар:
* Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін қоса алғанда, оның атауы мен деректемелері;
* операцияның уақыты мен күні;
* түбіртектің реттік нөмірі;
* электрондық ақша иесінен қабылданған ақша немесе түскен төлемдер сомасы;
* шығарылған электрондық ақша сомасы;
* электрондық ақша иесінің-жеке тұлғаның электрондық әмиянының сәйкестендіру коды;
* комиссиялық сыйақы мөлшері (алынған жағдайда).
Түбіртекте электрондық ақша эмитенті белгілеген қосымша деректемелерді көрсетуге жол беріледі.
Электрондық ақша клиенттің электрондық әмиянында қол жетімді электрондық ақша қалдығы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап Клиентке сатылған болып есептеледі.
Төлем қызметін көрсету мерзімдері-Жеке тұлғалардан ақша алған сәттен бастап бір жұмыс күні, электрондық ақша жеке тұлғаға электрондық ақша иесінің электрондық әмиянында көрсетіле отырып сатылады.

4.2. Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу бойынша қызмет көрсету тәртібі
ЭА жүйесінде төлем ұйымы ЭА жүйесінің операторы болып табылады. Ұйымның сайтында орналастырылған ЭА жүйесі операторының Офертасына сәйкес электрондық ақша жүйесінің операторы клиенттерге электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау, өңдеу бойынша қызметтер көрсетеді.
Төлем қызметін көрсету мақсатында Клиент ЭА жүйесінде тіркеуден өтуі және электрондық ақша сатып алуды жүзеге асыруы қажет. ЭА жүйесінде клиенттің есептік жазбасы тіркелгеннен және электрондық ақша сатып алынғаннан кейін Клиент ЭА жүйесін пайдалануды жүзеге асыруға, оның ішінде төлем жасау мақсатында есептік жазбаның балансына қол жеткізуді жүзеге асыруға құқылы.
Төлемдерді жасауды Клиент ЭА жүйесі арқылы электрондық ақша эмитентінің атына қалыптастыру, куәландыру және беру, электрондық ақшаны пайдалана отырып, төлемді нақты алушының пайдасына электрондық түрде жасау туралы өкім беру жолымен жүргізеді.
Өкімді қалыптастыру үшін Клиент төлем деректемелерін (оның ішінде:
 • Пайдасына төлем электрондық ақшаны пайдалана отырып жүзеге асырылатын төлем алушы;
 • төлемнің мақсатын сәйкестендіретін төлем деректемелері (Клиент пен төлемді алушы арасындағы шарттың нөмірі мен күні, төлем жасалған сәтте қандай ақпарат берілуге жататынына байланысты өзге де деректемелер сияқты);
 • төлем сомасы; және т. б.)
келесі әдістердің бірі:
 • Сайтта тиісті нысанды толтыру арқылы;
 • төлем агентінің/субагенттің электрондық терминалында тиісті нысанды толтыру арқылы;
 • ЭА жүйесінің мобильді қосымшасын пайдалана отырып, мобильді құрылғыда тиісті нысанды толтыру арқылы.
Төлем жасауға өкімді куәландыру клиенттің өзі белгілеген ЭА жүйесінің параметрлеріне байланысты жүргізіледі:
 • клиенттің есептік жазбасын тіркеу кезінде оған берілген аутентификациялық деректерді енгізу арқылы;
 • клиенттің есептік жазбасын тіркеу кезінде оған берілген аутентификациялық деректерді клиентпен енгізу, сондай-ақ төлем ұйымының бағдарламалық құралдарымен абоненттік нөмірге жіберілген/берілген растау кодын енгізу арқылы;
 • Message-төлемдерді растау арқылы командаларды пайдалану арқылы.

Дұрыс аутентификациялық деректерді, растау кодтарын немесе командаларды message-төлемдерді растау арқылы енгізуді тараптар жасалған төлемдердің біржақты және даусыз растауы ретінде таниды.Есептік жазбаны авторизациялау және ЭА жүйесін, растау кодтарын, өкімдерді қалыптастыру және жіберу мақсатында Message-растау арқылы берілген командаларды пайдалану мақсатында Клиент беретін электрондық хабарламаларда аутентификациялық деректерді пайдалану Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өз қолымен қол қоюды пайдалануға ұқсас заңдық салдарларды туғызады. Офертаның талаптарымен жасалған және жоғарыда баяндалған тәсілдердің кез келгенімен куәландырылған Қызметтерді көрсетуге арналған шартты орындауға байланысты барлық құжаттар жазбаша нысанда құжаттар болып танылады.
Клиент енгізген Аутентификация деректерінің, Растау кодтарының немесе Растау хабарламасы арқылы жіберілген пәрмендердің дұрыстығын, сондай-ақ төлемді жүзеге асыру үшін Клиент Шотының балансындағы электрондық ақша сомасының жеткіліктілігін тексергеннен кейін Төлем ұйым бұйрықта Клиент көрсеткен ақпаратты Эмитентке жібереді, сондай-ақ Клиентті электрондық ақша эмитенті тиісті тапсырманы орындауға қабылдағаны немесе орындаудан бас тартқаны туралы хабарлайды.

Эмитенттің клиенттің төлем жасау туралы өкімдерін орындауы "PAYBOX.money"жүйесі шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлемдер қызметтерін көрсету туралы жария оферта белгілеген шарттарда жүзеге асырылады.
Төлем ұйымы Офертада көзделген конклюденттік әрекеттерді жасау арқылы Офертаға қосылу жолымен Клиент жасасатын қызметтер көрсету шарты бойынша тараптардың өзара құқықтары мен міндеттемелерінің туындауын, өзгеруін немесе тоқтатылуын есепке алудың электрондық тізілімінде тіркеуге міндеттенеді.
Клиентке әрбір төлемнің жасалғаны туралы хабарлау клиент шотының "есептер" бөлімінде ақпаратты орналастыру арқылы жүргізіледі, оған қол жеткізу Клиентке жүйенің сайтында берілген. Клиент "есептер" бөліміндегі ақпаратты күніне кемінде 1 (бір) рет тексеруге міндеттенеді. Егер клиент жүйенің сайтындағы "есептер" бөлімінде төлемдер жасау туралы ақпаратты тексермеген жағдайда, төлем ұйымы клиент операция туралы ақпарат алмауына байланысты жауапты болмайды. Клиент Оферта акцептімен төлем жасау туралы ақпаратты жүйенің сайтындағы "есептер" бөлімінде орналастырған сәттен бастап төлем ұйымының Клиентті хабардар ету жөніндегі міндеттемесі тиісті түрде орындалғанын мойындайды және растайды.
Төлем ұйымы Клиентке клиенттің есептік жазбасын тіркеу кезінде көрсетілген абоненттік нөмірге есептен шығару операциялары (төлем ұйымының пайдасына төлемді есептен шығару жөніндегі операцияларды қоспағанда) және клиенттің есептік жазбасын толықтыру жөніндегі операциялар туралы SMS-хабарламалар жібере алады.4.2.1. Электрондық ақшаны төлеуге қабылдайтын серіктестерді "ASIAPAY" электрондық ақша жүйесінде тіркеу
Заңды тұлғаның және/немесе дара кәсіпкердің (бұдан әрі – серіктес) электрондық ақшаны төлеуге қабылдауы үшін серіктес пен оператор арасында келісілген нысан бойынша электрондық ақша операторының (бұдан әрі-Оператор) электрондық ақшаны қабылдауға серіктестік туралы шарт жасасады.
ЭА жүйесінде серіктесті тіркеу үшін серіктес келесі әрекеттерді жүзеге асырады:
 • ЭА жүйесіне қосылу үшін қызмет провайдерінің сауалнамасын толтырады;
 • Сауалнаманы тапсырғаннан кейін серіктес пен оператор арасында келісу және Шартқа қол қою рәсімі жүргізіледі.
 • Берілген бірегей серіктес идентификаторының негізінде ЭА жүйесіне қосылу жүргізіледі.

4.2.2. Электрондық ақша эмитенті үшін статистикалық және өзге де есептілікті қалыптастыру тәртібі
Төлем ұйымы (Оператор) күн сайын эмитентке электрондық ақшамен жасалған операциялар туралы ақпаратты қамтитын кіріс файлдар мен есептердің келесі жинағын береді:
1) операцияларды автоматтандырылған есепке алуға арналған кіріс файлдары (тізілімдер):
 • ЭА жүйесінде жүргізілген операциялардың егжей-тегжейлі файлы;
 • провайдер/агент коды бойынша егжей-тегжейлі контрагенттер бойынша жиынтық сомалар файлы;
 • контрагенттер бойынша жиынтық сомалар файлы-операция коды мен бірегей келісімшарт идентификаторы бойынша операцияларды егжей-тегжейлі файлды топтастырудың нәтижесі;
 • жүйенің сайты немесе төлем агенттерінің/субагенттердің электрондық терминалдары арқылы клиенттер ресімдеген төлем тапсырмаларының файлы;
 • клиенттер ресімдеген төлем тапсырмаларын топтастыру арқылы қалыптастырылған жиынтық төлем тапсырмаларының файлы;
 • әмияндар бойынша айналымдар мен қалдықтар файлы;
2) есептер:
 • тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу операциялары және әмиянды адам оқитын форматта толықтыру бойынша контрагенттермен есеп айырысу бойынша есеп (контрагенттер бойынша жиынтық сомалар файлының мазмұнын қайталайды).
 • адам оқитын форматтағы жиынтық төлем тапсырмалары (кредиттерді өтеу) бойынша есеп (жиынтық төлем тапсырмалары файлының мазмұнын қайталайды);
 • қалдық және әмиян айналымы туралы есеп.
Сондай-ақ тоқсан сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес қалыптастырылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшін есеп қалыптастырылады және беріледі."

4.2.3. ЭА жүйесінде электрондық әмияндарды көрсету тәртібі (ақша және ақпарат ағындарының схемасы)
ЭА жүйесіне қатысушылар арасындағы ақша және ақпараттық ағындар қозғалысының төменде келтірілген схемасына сәйкес электрондық ақшаны шығаруды (эмиссиялауды) Эмитент Қағидаларға сәйкес ЭА жүйесінде тіркелген жағдайда клиенттерден (жеке тұлғалардан, агенттерден, дара кәсіпкерлерден және заңды тұлғалардан) ақша алғаннан кейін жүзеге асырады.
Клиентке электрондық ақшаны шығаруды Эмитент Клиент қолма-қол ақшасыз ақша аудару арқылы төлем жасағаннан кейін жүзеге асырады.
Ақша салған немесе аударған кезде Клиент ЭА жүйесінде ашылған электрондық әмиянның нөмірін көрсетеді, оған өзі сатып алатын электрондық ақша есептеледі.
Клиенттің электрондық шотына электрондық ақшаны аудару үшін үшінші тұлғалар ақша салған жағдайда, сатып алынған/өтеусіз алынған электрондық ақшаға қатысты құқықтар мен міндеттер электрондық әмиянның иесі - клиенттен туындайды. Бұл әрекеттер электрондық әмиян иесінің мүддесі үшін үшінші тұлғалар жасаған деп бағаланады.
Эмитент өзінің баланстық шотында көрсетілген клиенттерден қабылданған ақшаның жалпы сомасының, Эмитенттің ЭА жүйесіндегі позициясындағы электрондық ақша сомасының сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Клиенттің электрондық ақшасы Эмитент электрондық әмиянда қолжетімді электрондық ақша сомасы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап шығарған болып есептеледі.
Төлем ұйымы эмитенттен алынған деректерді тексеруді жүзеге асырады және Эмитенттің электрондық хабарламасында көрсетілген ЭА жүйесіндегі және клиенттің электрондық әмиянындағы Эмитенттің позициясындағы электрондық ақша шығарылымының сомасын көрсетеді."

4.2.4. Электрондық ақшаны пайдалану және өтеу
Электрондық ақшаны олардың иесі азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша төлемдерді жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ Қағидаларда айқындалған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін шарттарда өзге де операцияларды жүргізу үшін пайдаланады.
Электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер мен өзге де операцияларды олардың иесі электрондық ақшаның сәйкестендірілген иесінің пайдасына жүзеге асырады.
Иеленушісі сәйкестендірілмеген жеке тұлға болып табылатын электрондық ақшаны агент сатуға (агент сатып алуға) жатпайды.
Азаматтық-құқықтық мәмілелер жасау кезінде электрондық ақша жүйесінде электрондық ақша алған әріптес қабылданған төлем сомасында электрондық ақша эмитентіне ақшалай талап қою құқығына ие болады.
Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесі – жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесі – жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақша иесі – дара кәсіпкер немесе заңды тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің-жеке тұлғаның бір электрондық құрылғысында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржылық көрсеткішке белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспайды.
Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесінің – жеке тұлғаның электрондық әмиянында сақталатын электрондық ақша сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
"Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің – жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақшаның оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы электрондық ақшаның сәйкестендірілген не оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің электрондық әмиянына жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақшаны өтеу-Эмитенттің өзі шығарған, клиенттер/серіктестер/агенттер ұсынған не Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда иеленуші оларды көрсетпей айырбастауға жататын электрондық ақшаны олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастауды жүзеге асыруын көздейтін төлем қызметі.
Электрондық ақшаны өтеуді эмитент өзінің номиналды құны бойынша тең ақша сомасын клиенттің - электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның банк шотына аудару не оған қолма-қол ақша беру жолымен жүзеге асырады."
Электрондық ақшаны клиент – электрондық ақша иесінің банктік шотына мобильді қосымша және/немесе жүйе сайты арқылы өтеу үшін Клиент электрондық ақшаны өтеу туралы нұсқау қалыптастырады, онда электрондық ақшаның өтеуге дейінгі сомасын көрсетеді және электрондық ақшаны өтеу жүзеге асырылуы тиіс банктік шотты көрсетеді. Төлем ұйымы өтеу рәсімін жүзеге асыру үшін эмитентке клиенттің нұсқауын жібереді. Эмитент өтеу алдында электрондық ақша иесі көрсеткен банктік шотты тексеру рәсімін жүзеге асырады, оған электрондық ақша өтелуі тиіс:
 • егер Эмитент электрондық ақшаның иесі/клиент нұсқауда көрсеткен деректерді тексерген кезде банктік шот клиентке тиесілі болса-операция сәтті болып саналады және эмитент клиенттің банктік шотына электрондық ақшаны өтеуді жүзеге асырады;
 • егер Эмитент клиент нұсқауда көрсеткен деректерді тексерген кезде банктік шот клиентке тиесілі болмаса - электрондық ақшаны өтеу жүргізілмейді. Клиентке электрондық ақша иесінің және банктік шот иесінің сәйкестендіру деректерінің сәйкес келмеуіне байланысты электрондық ақшаны өтеу жөніндегі аяқталмаған операция туралы хабарлама жіберіледі.
Электрондық ақшаны сәйкестендірілмеген электрондық ақша иелеріне өтеу операциялары қол жетімді емес. Клиент электрондық ақшаны өтеу жөніндегі операцияға бастамашылық жасаған жағдайда, клиентке толық сәйкестендіру рәсімінен өту не электрондық ақша иесі толық сәйкестендіруден өту үшін өтініш бере алатын мекенжайларды көрсете отырып, оңайлатылған сәйкестендіру рәсімінен өту ұсынысымен осындай операцияны жүргізудің мүмкіндігі туралы хабарлама жіберілетін болады.
Эмитент алынған деректерді салыстырып тексеруді жүзеге асырады, сондай-ақ Төлем ұйымына Клиенттің осы өтініші бойынша электрондық ақшаны өтеу туралы хабарлама жібереді.
Электрондық ақшаны өтеу кезінде берілетін ақша сомасы өтеуге ұсынылған электрондық ақша сомасына сәйкес келуге тиіс.
Электрондық ақшаны банк шотына немесе электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның электрондық төлем құралына ақша аудару жолымен банк шотының немесе электрондық төлем құралының осы жеке тұлғаға тиесілігі туралы растаманы алмай өтеуді жүзеге асыруға тыйым салынады.

4.2.5. Электрондық ақша жүйесінде электрондық әмиянды жабу тәртібі
Клиент электрондық әмиянды мобильді қосымшада және/немесе жүйенің сайтында жапқан кезде электрондық ақшаны (бар болса) қолма-қол және/немесе қолма-қол ақшасыз нысанда шығару тәсілін көрсете отырып, электрондық әмиянды жабу туралы нұсқау қалыптастырылады. Егер Клиент анықталмаған болса, электрондық әмиянды жабу үшін ол сәйкестендіру/оңайлатылған сәйкестендіру процедурасынан өтуі керек. Осындай рәсімнен өткеннен кейін Клиент электрондық әмиянды жабу туралы және жоғарыда көрсетілген тәсілдермен электрондық ақшаны шығару туралы нұсқау жібереді. Электрондық ақшаны өтегеннен кейін төлем ұйымы электрондық әмиянды жабу үшін эмитентке клиенттің электрондық әмиянды жабу туралы нұсқауын жібереді.
Клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақша болмаған жағдайда, электрондық әмиянды жабудың сәйкестендіру рәсімінен өту Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілмейді.

4.2.6. Электрондық ақша иесін - жеке тұлғаны толық және оңайлатылған сәйкестендіру
"ASIAPAY" электрондық ақша жүйесіндегі сәйкестендіру рәсімі жеңілдетілген сәйкестендіруге және толық болып бөлінеді.
Электрондық ақша иесін толық сәйкестендіруді электрондық ақша операторы электрондық ақша иесінің жеке өзі қатысқан және ол жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде не банкаралық ақша аудару жүйесінің операциялық орталығынан алынған қолжетімді көздерден алынған мәліметтер негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін өзге де тәсілмен қашықтықтан сәйкестендіру арқылы жүргізеді.
Сәйкестендіру мынадай шараларды жүзеге асыруды қамтиды:
 • ақшамен немесе өзге мүлікпен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасайтын жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін, жеке сәйкестендіру нөмірін, сондай-ақ заңды мекенжайын тіркеу;
 • ақшамен немесе өзге мүлікпен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасайтын заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді: құрылтай құжаттарының деректерін, бизнес-сәйкестендіру нөмірін, сондай-ақ орналасқан жерінің мекенжайын тіркеу.
Клиентті оңайлатылған тәсілмен сәйкестендіру бейнеконференция сеансын өткізу арқылы немесе сәйкестендіру процесінде сұхбаттасқан қозғалысты анықтау технологиясын іске асыратын мамандандырылған қосымшаның көмегімен клиенттің бейнесін түсіру арқылы жүзеге асырылады.
Оңайлатылған сәйкестендіру эмитенттің және/немесе оператордың ресми интернет-ресурсы және (немесе) мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Оңайлатылған сәйкестендіруді жүргізу кезінде Оператор мыналарды қамтамасыз етеді:
 • электрондық ақша иесінің тұлғасын - жеке тұлғаны және оның жеке басын куәландыратын құжатты толық тіркеу;
 • ашық көздерден электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі туралы растау алу."

Төлем қызметін көрсету мерзімдері - төлем қабылданған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде.


4.3.Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметті көрсету тәртібі
Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызмет (бұдан әрі – "Банк", "төлем қызметі") мынадай түрде жүзеге асырылады:
 • Төлем ұйымы Банкпен жасалған шарт шеңберінде тиісті төлемді тағайындау деректемелерін және тиісті төлемнің бенефициарын көрсете отырып, банк карталарын пайдалана отырып бастамашылық жасалған төлемдерді өңдеуді қамтамасыз етеді, кейіннен төлем бойынша деректемелерді тиісті Банктің пайдасына оны орындау үшін беруді қамтамасыз етеді. Банк өз кезегінде электрондық нысанда Төлем ұйымы арқылы берілген клиенттің нұсқауын орындайды.
 • Клиенттің операцияларды/ төлемдерді бастауы WEB – қосымшалар ,online қосымшалар, мобильді қосымшалар (мобильді құрылғыларға арналған қосымшалар), өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдарының бағдарламалық қамтамасыз етуі, виджеттер және басқа да қосымшалар арқылы жүргізіледі. Олар клиенттен Төлем ұйымы алған және Төлем ұйымы Банкке берген клиенттің тапсырмасын/ өкімін кейіннен орындау мақсатында клиенттің банк картасынан ақшаны банк пайдасына есептей отырып есептен шығаруға арналған өкімдерді электрондық нысанда клиенттің бастамашылық ету мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
 • Төлем қызметін көрсету кезінде төлем ұйымы мынадай іс-қимыл алгоритмін қамтамасыз етеді:
 • Клиент интернет/ ұялы телефон желісі, өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы арқылы төлем ұйымының тиісті қосымшасына кіреді;
 • Клиент Төлем ұйымына тиісті қызметті ұсынғаны үшін комиссияның тарифімен/ мөлшерімен танысады;
 • Клиент төлем қызметін ұсыну талаптарымен танысады және тиісті қосымшада орналастырылған оферта - шарттың талаптарымен келіседі;"

 • Клиент қосымшада қызмет көрсетушінің пайдасына төлемді бастайды;
 • Клиент электрондық қосымшаға Банктің төлемді орындауы үшін деректемелерді енгізеді;
 • Төлемді төлеу үшін клиент банк картасының, банк шотының деректемелерін енгізеді;
 • Төлем ұйымы банкке сұрау салу арқылы электрондық нысанда алынған клиенттің өкіміне бастамашылық жасайды;
 • Банк төлем ұйымынан және клиенттен Растауды ала отырып, төлем ұйымының комиссиялық сыйақысын ескере отырып, клиент бастамашылық ететін операция сомасын банк картасынан есептен шығаруды жүргізеді;
 • Төлем ұйымы банктен операцияның орындалғанын растайды;
 • Төлем ұйымы клиентке клиенттің операция жасағанын және төлем ұйымы комиссиясының клиенттен есептен шығарылғанын растайтын электрондық растама береді;
 • Банк транзакция кезінде электрондық нысанда алынған деректер негізінде банктің және төлем ұйымының комиссиялық сыйақысын шегергенде, транзакциялар бойынша ақшаны қызмет көрсетушінің ағымдағы шотына аударуды жүргізеді.
 • Банк жасалған транзакциялар бойынша көрсетілетін қызметтерді берушінің ағымдағы шотына аударуды Банк Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізеді."

Төлем қызметін көрсету мерзімі - төлем қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 1-4 жұмыс күні ішінде.
Төлем қызметін көрсету мерзімі - төлем қабылданған күннен кейінгі күннен бастап 1-4 жұмыс күні ішінде.

Төлем жасау кезінде клиенттің ақша қозғалысының сызбасы:

5. Төлем ұйымы көрсететін төлем қызметтерінің (тарифтердің) құны
Төлем қызметтері бойынша "FFIN Payments" ЖШС төлем ұйымының тарифтері:
1. Электрондық ақшаны сату (тарату) жөніндегі қызметтер:
2. Электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын төлемдерді қабылдау және өңдеу жөніндегі қызметтер:
3. Клиент электрондық нысанда бастамашылық жасаған төлемдерді өңдеу және қажетті ақпаратты банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы төлемдер бойынша төлемді және (немесе) аударымды жүзеге асыру не ақша қабылдау үшін беру жөніндегі қызметтер:

 • Клиенттен алынатын қосымша төлемнің (жол берілетін қосымша комиссияның) құны "FFIN Payments" ЖШС мен қызмет көрсетушілер, электрондық Эмитенттер және клиенттерге қызмет көрсететін өзге де тұлғалар арасында жасалған шарттарда көрсетілген шарттық талаптарға сәйкес белгіленеді.
 • Төлеушіден алынатын қосымша комиссия бойынша баға саясатын Төлем ұйымы шарттарда көрсетілген рұқсат етілген мәндер шеңберінде дербес белгілейді.
 • Төлеушіден алынатын рұқсат етілген қосымша комиссияның пайыздық арақатынасын саралау әр қызмет бойынша нарықтық жағдайларға байланысты.
Жоғарыда көрсетілген қызметтер тізімі толық емес және қызмет көрсетушілермен жаңа шарттар жасалуына қарай толықтырылуы мүмкін.
6. Төлем ұйымы көрсететін төлем қызметтерін технологиялық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл тәртібі
6.1. Үшінші тұлғалар - бұл заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер:
 • төлем ұйымының қызметтерін ұсынады немесе төлем ұйымының мүддесі үшін әрекет етеді;
 • төлем ұйымының компаниялар тобына кірмейді және төлем ұйымының қызметкерлері болып табылмайды.
Үшінші тараптың ақпараттық жүйелерін төлем ұйымының жүйелеріне қосу ақпараттық және\немесе технологиялық қызметтер көрсетуге жасалған шарт немесе құпия ақпаратты жария етпеу туралы тармақтарды міндетті түрде қамтитын алдын ала төлемдер бойынша тапсырма шарттары негізінде жүргізіледі.
Құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім үшінші тараптың ақпараттың құпиялылығын сақтау міндетін, сондай-ақ ол қол жеткізетін құпия ақпаратты жария еткені үшін жауапкершілікті белгілейді.
Жасалатын құпия ақпаратты жария етпеу туралы шарт немесе келісім үшінші тараптың ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды орындауы жөніндегі үлгілік ережелерді ескеруге тиіс. Талаптар кем дегенде мыналарды қамтуы керек:
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің талап етілетін деңгейін ұстап тұру бөлігіндегі міндеттемелер;
 • Көрсетілген міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік;
 • Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері және ақпаратты қорғау жүйесіндегі бұзушылықтар туралы хабарлау жөніндегі іс-шаралар.

6.2. Қызмет көрсетушілермен жұмыс істеу кезіндегі өзара іс-қимыл тәртібі

Төлем ұйымы тұрақты негізде нарықты, бәсекеге қабілеттілікті, тұтыну қабілетін талдауды қамтитын маркетингтік зерттеулер жүргізеді. Жаңа қызмет көрсетуші мекемесінің төлем ұйымының коммерциялық департаменті төлем ұйымының жүйесіне оның қызметіне экономикалық талдау жасайды, сондай-ақ клиенттерге төлем жүктемесін анықтайды.
Жоғарыда көрсетілген іс-қимылдар жүргізілгеннен және қызмет көрсетушімен жұмыс бойынша оң шешім қабылданғаннан кейін, соңғысынан КЖ туралы заңнаманың талаптарына сәйкестігін бағалау шеңберінде барлық қажетті құжаттар сұратылады. Комплаенс тәуекелдер болмаған кезде қызметтер берушіні API техникалық өзара іс-қимыл хаттамасы бойынша төлем ұйымының жүйесіне қосу үшін Техникалық құжаттамамен алмасу жүргізіледі.

6.3. Қызмет көрсетушімен шарт жасасу
6.2-тармаққа сәйкес барлық әрекеттерді орындағаннан кейін. Төлем ұйымы мен қызмет көрсетуші арасында шарт жасалады.
Төлем ұйымы көрсетілетін қызметтерді берушімен көрсетілетін төлем қызметтерін көрсету туралы шарт (немесе) көрсетілетін қызметтерді берушінің пайдасына төлемді қабылдау туралы Төлем ұйымына міндетті түрде құқық бере отырып, техникалық өзара іс-қимыл шартын жасайды, сондай-ақ төлем ұйымының төлем агенттерін/субагенттерін тарту мүмкіндігі міндетті түрде көзделеді.
Қызмет көрсетуші бірегей идентификатор тағайындалған жүйеде тіркеуден өтеді.
Төлем қызметін көрсету төлем ұйымының төлемдерді қабылдаудың жоспарланған көлеміне кепілдік жарнаны (аванстық төлемді) ұсынуымен қамтамасыз етіледі. Клиент төлем жасаған кезде қабылданған төлемдер сомасы қызмет көрсетуші жүйесіндегі есеп айырысу шотынан (баланстан) есептен шығарылады.
Төлем ұйымы көрсетілген шотта қызмет көрсетуші алдындағы міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті ақша қаражатының төмендетілмейтін қалдығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Төлемдерді қабылдау күні төлем ұйымының кепілдік жарнасының қалдығында ақша қаражаты болмаған кезде төлем ұйымының міндеттемесі қамтамасыз етілмеген болып табылады және қызмет көрсетуші шарттың орындалуын тоқтата тұруға не Төлем ұйымына қызмет көрсетушімен төлем ұйымы жасасатын жеке келісім немесе кепілдік хат негізінде төлемді аударуды кейінге қалдыруды (коммерциялық кредит немесе овердрафт) ұсынуға құқылы.
Төлем ұйымы Клиенттің дербес шотына өзгерістер енгізу үшін қызмет көрсетушіге әрбір қабылданған төлем туралы деректерді беруге міндетті. Мәліметтер клиент көрсеткен деректер негізінде төлемді қабылдау кезеңінде қатесіз және бұрмаланбай тікелей берілуі тиіс.
Төлем туралы деректерді беру жөніндегі әрбір операция нысаны тиісті қызмет көрсетушімен келісілген Электрондық құжатқа төлем агентінің/субагенттің қол қоюымен сүйемелденеді. Аутентификациялық деректердің тіркесімі – жүйедегі логин, пароль және / немесе терминал нөмірі – төлем ұйымының өз қолының (бұдан әрі АӘК) аналогы ретінде айқындалған және тараптар жасалған төлемнің бір мәнді және даусыз растамасы ретінде танылады.
Төлемдерді қабылдау кезінде төлем ұйымы төлемнен комиссия алады. Комиссияның мөлшерін Төлем ұйымы белгілейді және қызмет көрсетушілермен жұмыс істеу шарттарымен айқындалады.
7. Төлем ұйымы пайдаланатын тәуекелдерді басқару жүйесі туралы мәліметтер
7.1. Төлем ұйымындағы тәуекелдерді басқару жүйесі деп қаржылық орнықтылық пен тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді уақтылы анықтау, өлшеу, бақылау және мониторингтеу мақсатында Төлем ұйымы қабылдаған іс-шаралар кешені түсініледі. Тәуекелдерді тиімді басқару үшін төлем ұйымы тәуекелдерді басқару саясатын әзірледі, оған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:
 • тәуекелдерді анықтау, өлшеу, бақылау және бақылау;
 • барлық ақша операцияларының орындалуын бақылау;
 • тәуекелдердің алдын алу және азайту жөніндегі шараларды әзірлеу және практикалық іске асыру;
 • оларды қолдану тиімділігін бағалау;
7.2. Төлем ұйымындағы тәуекелдерді реттеудің негізгі міндеті-төлем ұйымының активтері мен міндеттемелерін басқару процесінде қауіпсіздік пен өтімділік көрсеткіштерімен рентабельділіктің қолайлы деңгейін ұстап тұру, яғни шығындарды азайтуды қамтамасыз ету.
Төлем ұйымындағы тәуекелдерді басқару процесі мыналарды қамтиды:
 • тәуекелдерді болжау, олардың ықтимал мөлшері мен салдарын анықтау;
 • байланысты шығындарды болдырмау немесе азайту бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.
7.3. Тәуекелдерді басқару стратегиясын әзірлеу кезінде тәуекелдерді қолайлы және басқарылатын деңгейде бір мезгілде сақтай отырып, төлем ұйымын дамытудың барлық мүмкіндіктерін уақтылы және дәйекті пайдалану қажет.
7.4. Тәуекелдерді басқару жүйесі іс-шаралар мен басқару әдістері сияқты элементтермен сипатталады. Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар: төлем ұйымының агенттері мен субагенттерінің төлем ұйымының тәуекелдерді басқару қағидаларында белгіленген тәуекелдерді басқаруға қойылатын талаптарды орындауын бақылауды қамтамасыз ететін тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымын айқындауды; төлем ұйымының басқару органдарына тәуекелдер туралы тиісті ақпаратты жеткізуді; төлем ұйымының жұмыс істеуінің үздіксіздігін қамтамасыз етудің көрсеткіштері мен тәртібін айқындауды қамтиды; тәуекелдерді талдау әдістемелерін айқындау; тәуекелдерді басқару үшін қажетті ақпаратпен алмасу тәртібін айқындау; жүйелік іркілістер жағдайларын қоса алғанда, даулы, стандартты емес және төтенше жағдайларда өзара іс-қимыл тәртібін айқындау; операциялық және технологиялық құралдар мен рәсімдерді өзгерту тәртібін айқындау; төлем ұйымында ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету тәртібін айқындау.
7.5. Карталардың деректемелері және оларды пайдалану арқылы жасалған операциялар туралы ақпаратты сақтауға қойылатын талаптар.
Ұйым карталардың деректемелері және оларды пайдалану арқылы жасалған операциялар туралы ақпаратты сақтауға қойылатын мынадай негізгі талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті:
 • Ешқандай жағдайда сақтамаңыз:
- Картаның артқы жағында орналасқан магниттік жолақтың кез-келген жолының толық мазмұны;
- Card validation code-картада орналасқан қолтаңба тақтасында басылған 3 таңбалы сан;
 • Бизнес үшін маңызды карта туралы ақпараттың бір бөлігін ғана сақтаңыз (яғни, карта ұстаушының аты, карта нөмірі, картаның жарамдылық мерзімі).
 • PCI DSS (Payment Card Industry data Security Standard) талаптарына сәйкес карталардың деректемелері және оларды пайдалану арқылы жасалған операциялар туралы ұйымда сақталған ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
 • Карталардың деректемелері және оларды пайдалану арқылы жасалған операциялар туралы ақпаратты қамтитын барлық материалдарды тек уәкілетті тұлғалар ғана қол жеткізе алатын қауіпсіз жерде сақтау.
 • Карталарды пайдалану арқылы жасалған операциялар туралы ескірген деректерді қамтитын барлық ақпарат құралдарын жою немесе тазарту."

7.6 әмиян иесінің/үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеттеріне күдік туындаған жағдайда, бағдарламалық-техникалық құралдардың істен шығуы анықталған жағдайда, электрондық ақшаның төлем ұйымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін эмитент электрондық әмиянды бұғаттауды дербес жүзеге асырады не операторға электрондық әмиянды бұғаттау қажет себебін көрсете отырып, ЭА иесінің электрондық әмиянын бұғаттауға жазбаша сұрау жібереді. Оператор Эмитенттің ЭА иесінің электрондық әмиянын бұғаттауға осындай сұрау салуын алған жағдайда көрсетілген электрондық әмиянды бұғаттауды жүзеге асыруға міндетті.
ЭА иесінің электрондық ақшамен жасалатын операциялардың түрлері мен сомалары бойынша шектеулерді асыруы, сондай-ақ оператордың электрондық әмиян иесінің өзінің авторизациялау параметрлері (пайдаланушы аты, пароль) туралы ақпаратты басқа тұлғаларға беруін анықтауы да оператордың электрондық әмиянды бұғаттауына әкеп соғады."
7.7. Клиенттің ақшасының сақталуын қамтамасыз ету бойынша тәуекелдерді басқаруды реттеу, егер қамтамасыз ету жарнасының сомасы таусылған жағдайда жүйенің қабылдауын автоматты түрде бұғаттау арқылы жүзеге асырылады.
7.8. Төлем ұйымындағы тәуекелдерді басқару лауазымды тұлғалардың өкімдерді орындау кезектілігін басқару; төлем ұйымының агенттері ұсынған ақша қаражаты шегінде есеп айырысуды жүзеге асыру; төлем ұйымында жұмыс күнінің соңына дейін есеп айырысуды жүзеге асыру; лимит беру мүмкіндігін қамтамасыз ету; тәуекелдерді басқарудың басқа тәсілдері сияқты тәсілдермен айқындалады.

8.Даулы жағдайларды реттеу және клиенттермен дауларды шешу тәртібі
8.1. Төлем ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты қатынастарда шарттық талаптарды қолдануды болдырмайтын мемлекет аумағында қолданылатын заңнаманың императивті нормалары болған кезде көрсетілген императивті нормалар Қағидалардың талаптарынан басым болады.
8.2. Төлем ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты Төлем ұйымына қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді немесе қатысушылар арасындағы дауларды сотта қарау қажеттілігінің туындауы үшін негіз бола алатын қатысушылар арасындағы есеп айырысуларды Төлем ұйымы наразылық тәртібімен қарайды.
8.3. Төлем ұйымына қатысушының оның уәкілетті лауазымды адамының қолы қойылған ресми бланкіде жазбаша нысанда баяндалған наразылығы екінші Тарапқа тапсырысты пошта арқылы немесе адресатқа шағымның тапсырылғанын растайтын өзге де тәсілмен жіберіледі. Талап қою үшін негіз пайда болғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде мәлімделуге және оны ұсыну үшін негіз болатын мән-жайларға, сондай-ақ көрсетілген мән-жайлар туындаған күнге нұсқауды қамтуға тиіс. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен шағымдар қаралмайды.
8.4. Шағымдарды қарау Төлем ұйымына қатысушылардың осы Қағидалар мен олармен жасалған шарттардан туындайтын өз функциялары мен міндеттемелерін орындауын (орындамауын) белгілеуге мүмкіндік беретін мән-жайларды зерделеуді қамтиды. Төлем ұйымы Төлем ұйымына қатысушылардан көрсетілген мән-жайларды анықтау үшін қажетті кез келген ақпаратты сұратуға құқылы.
8.5. Шағым бойынша шешім шағымды алғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде қабылдануға және қатысушыға жазбаша нысанда жіберілуге тиіс
8.6. Келіспеушіліктерді наразылық тәртібімен реттеу мүмкін болмаған кезде даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем ұйымының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.
9. Ақпараттық қауіпсіздік шараларын сақтау тәртібі
9.1. Төлем ұйымы ASIAPAY есеп айырысуларына қатысушылардың ақпараттың осы Қағидаларға қосылуына байланысты өздеріне белгілі болған басқа қатысушылар туралы жалпыға қолжетімді болып табылмайтын мәліметтерге қатысты құпиялылықты сақтауы үшін барлық шараларды қабылдайды:
 • осы ақпараттың иесі болып табылатын есеп айырысуға қатысушының талабы бойынша немесе рұқсатымен ашылды;
 • осы Қағидаларда көзделген міндеттемелерді орындау үшін қажетті көлемде үшінші тұлғаларға берілуге тиіс;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша ашуды талап етеді.
9.3. Электрондық әмиянға қол жеткізу және электрондық әмиянды пайдаланып кез келген операцияларды жасау тек ЭА иесінің аутентификациясынан кейін ғана мүмкін болады.
9.4. Электрондық әмиянға қол жеткізген кезде ЭА иесінің аутентификациясын ЭА иесінің авторизациялық деректерін: логин, пароль, ұялы телефон нөмірі және қажет болған жағдайда арнайы SMS-хабарламаларды пайдалана отырып, төлем ұйымы ұсынатын бағдарламалық қамтамасыз ету жүзеге асырады.
9.5. Оператор профилактикалық жұмыстарды жүргізу уақытын қоспағанда, "ASIAPAY" жүйесінің 24/7/365 режимінде (күніне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
9.6. Оператор ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары мен әдістері туралы, Дербес деректер туралы және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті қорғалуға жататын өзге де ақпарат туралы ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді, ол оған ЭА төлем ұйымында қызметті жүзеге асыру барысында белгілі болуы мүмкін.
9.7. Есеп айырысуға қатысушылар қауіпсіздікті қамтамасыз ету және төлем ұйымында алмасу жүзеге асырылатын немесе төлем ұйымын пайдалануға байланысты есеп айырысуға қатысушыларға қолжетімді ақпарат пен құжаттарды қорғау үшін, сондай-ақ алаяқтықты анықтау (болғызбау) және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.
9.8. Бағдарламалық - техникалық қорғау құралдарын қоса алғанда, төлем ұйымында қолданылатын бағдарламалық-техникалық құралдарға рұқсатсыз қол жеткізуді болғызбау құралдары мен шаралары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ақпаратты қорғау деңгейін және оның құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуге тиіс. Есеп айырысуға қатысушылар құпиялылықты сақтау, рұқсатсыз пайдаланудың алдын алу және сәйкестендіру деректерін үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруінен қорғау бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.
9.9. Қатысушы авторизациялық деректерді жоғалтқан жағдайда Оператор оператордың интернет-ресурсына Оператор белгілеген нысан бойынша тиісті өтініш беру арқылы оған электрондық әмиянға қол жеткізуді қалпына келтіру мүмкіндігін береді. Бұл ретте электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесі-жеке тұлға электрондық әмиянға қолжетімділікті қалпына келтіру үшін Оператор белгілеген нысан бойынша оператордың кез келген кеңселеріне тиісті өтініш береді, сондай-ақ қолжетімділігі қалпына келтірілетін электрондық әмиянды иелену және пайдалану дәлелдемелерін ұсынады (мысалы, әмиянды пайдалана отырып, соңғы операциялардың тізбесін ұсыну), бұл ретте көрсетілген дәлелдемелердің жеткіліктілігі айқындалады оператордың ерекше қалауы бойынша."
9.10. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесін басқаруға арналған электрондық ақша жүйелері операторының жалпы басқару жүйесінің бөлігі болып табылатын ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
9.15.2. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі электрондық ақша жүйелері операторының бизнес-процестеріне ықтимал залалдың ең төменгі деңгейіне жол беретін электрондық ақша жүйелері операторының ақпараттық активтерін қорғауды қамтамасыз етеді.
9.15.3. Электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ететін төлем ұйымы ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің тиісті деңгейін, оны дамытуды және жақсартуды қамтамасыз етеді.
9.15.4. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай функцияларды жүзеге асырады:
 • ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін ұйымдастырады, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті және қауіптерді анықтау және талдау, шабуылдарға қарсы іс-қимыл және ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін тергеу жөніндегі іс-шараларды үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады;
 • ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесіне әдіснамалық қолдауды қамтамасыз етеді, мынадай процестерді ресімдейді және өзекті күйде ұстайды: қызметкерлер мен үшінші тұлғалар үшін қолжетімділікті басқару, ақпараттық активтердегі өзгерістерді басқару, осалдықтарды басқару, инциденттерді басқару, ақпараттық активтерді резервтеу мен мұрағаттауды басқару, оқыту және персоналдың хабардарлығын арттыру.
 • өз өкілеттіктері шеңберінде ақпараттық қауіпсіздікті басқару, қамтамасыз ету және бақылау әдістерін, құралдары мен тетіктерін таңдауды, енгізуді және қолдануды жүзеге асырады;
 • ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары туралы ақпаратты жинауды, шоғырландыруды, сақтауды және өңдеуді жүзеге асырады;
 • ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы ақпаратты талдауды жүзеге асырады;
 • ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесін автоматтандыратын бағдарламалық-техникалық құралдардың енгізілуін, тиісінше жұмыс істеуін, сондай-ақ оларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді;
 • артықшылықты шоттарды пайдалану бойынша шектеулерді анықтайды;
 • ақпараттық қауіпсіздік мәселелерінде электрондық ақша жүйелері операторы қызметкерлерінің хабардар болуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады және жүргізеді;
 • электрондық ақша жүйелері операторының ақпараттық қауіпсіздігін басқару жүйесінің жай-күйіне мониторингті жүзеге асырады;
 • мерзімді түрде (бірақ жылына кемінде бір рет) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйі туралы электрондық ақша жүйесі операторының басшылығына хабарлауды жүзеге асырады."
9.15.5. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, ақпараттық активтерге қатысты қолайлы деңгей өлшемдерін көрсете отырып, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқарады.
Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін іске асыру кезінде осындай тәуекелдердің туындауын барынша азайтуға бағытталған іс-шаралар жоспары әзірленеді.
9.15.6. Төлем ұйымы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет мониторингі барысында алынған ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы ақпаратты қажетті шоғырландыруды, жүйелеуді және сақтауды қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдайды.
9.15.7. Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы ақпаратты сақтау мерзімі кемінде 5 және (бес) жылды құрайды.
9.15.8. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, ақпараттық қауіпсіздік инцидентін, оның себептері мен салдарын жоюға шұғыл шаралар қабылдау тәртібін айқындайды. Бұл тәртіп бизнес-процесс түрінде регламенттелуге және оны төлем ұйымының бірінші басшысының бұйрығымен бекітуге жатады.
9.15.9. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, ақпараттық қауіпсіздік инциденті, қабылданған шаралар және ұсынылатын түзету шаралары туралы барлық ақпаратты көрсете отырып, ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін есепке алу журналын жүргізеді.
9.15.10. Төлем ұйымы электрондық ақша жүйелерінің операторы ретінде әрекет ете отырып, Ұлттық Банкке келесі анықталған ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары туралы ақпарат береді:
 • қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етудегі осалдықтарды пайдалану;
 • ақпараттық жүйеге рұқсатсыз кіру;
 • ақпараттық жүйеге немесе деректер желісіне "қызмет көрсетуден бас тарту" шабуылы;
 • серверді зиянды бағдарламамен немесе кодпен жұқтыру;
 • ақпараттық қауіпсіздікті бақылауды бұзу салдарынан электрондық ақшаны рұқсатсыз аударуды жасау;
 • электрондық ақша жүйесі операторының қызметінің тұрақтылығына қауіп төндіретін ақпараттық қауіпсіздік инциденттері.
Ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы көрсетілген ақпаратты төлем ұйымы мүмкіндігінше қысқа мерзімде, бірақ анықталған кезден бастап 48 сағаттан кешіктірмей ақпараттық қауіпсіздік инциденті картасы түрінде ұсынады.
Ақпараттық қауіпсіздіктің өңделген инциденттері бойынша ақпарат Ұлттық Банктің ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары мен инциденттерімен алмасу платформасын пайдалана отырып, электрондық форматта ұсынылады.
Төлем ұйымы ақпараттық қауіпсіздіктің әрбір оқиғасын тіркеу үшін шаралар қабылдайды.
Төлем ұйымы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді үшінші тарапқа беру құқығын өзіне қалдырады.

10. Төлем ұйымының бағдарламалық-техникалық құралдары және төлем қызметтерін жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтар

10.1. Жүйе Тапсырыс төленетін немесе пайдаланушыға төленетін төлем жүйесіне қарамастан, жүйе қатысушылары арасында бірыңғай стандарттар мен алгоритмдер бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Жүйенің жұмысы бір жағынан сатушылар мен қызметтердің сұранысы бойынша құрылған электрондық шоттар және екінші жағынан анықталған немесе анықталмаған пайдаланушылармен өзара есеп айырысу негізінде құрылады.
10.2. Сұрау API көмегімен толық автоматты режимде де, арнайы web-интерфейс (жеке кабинет) арқылы қолмен режимде де жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем туралы ақпараттың түсуі жүйеге қатысушыларға онлайн режимінде беріледі.
10.3. Төлем жүйелерін қосуға арналған драйверлер төлем инфрақұрылымының әртүрлі нұсқаларымен өзара әрекеттесу мүмкіндігіне ие, олардың ішінде:
 • банк карталарын интернет-эквайрингтеу;
 • қолма-қол төлемдерді қабылдау жүйелері: банк ұйымдарының есеп айырысу-кассалық бөлімшелері;
төлем терминалдары;
ақша аудару жүйелері."
 • электрондық ақша және мобильді төлемдер жүйесі;
 • төлем нүктелері үшін банк карталарын теңестіру.
Төлем жүйелерін қосуға арналған драйверлер сонымен қатар пайдаланушыларға қызмет көрсетуден қолма-қол ақша төлеу инфрақұрылымын пайдалануға мүмкіндік береді:
а) онлайн режимінде банк карталарына төлемдер
b) банкоматтарға арналған смс-код бойынша төлемдер
c) алушының IBAN шотына төлемдер
10.4. Жүйенің функционалы келесі негізгі модульдер мен қызметтерден тұрады:

Саудагер интерфейстері:
 • Саудагерлер мен қызметтерді қосуға арналған API және Mobile SDK
 • Қосылуға арналған CMS модульдері мен пакеттері
 • Саудагерлер мен қызметтерге арналған клиенттік интерфейс (жеке кабинет)
 • Төлемдерді қайтару API
 • Төлеушілерді хабардар ету опциясы
 • Шот-фактура опциясы
 • QR төлем кодтарын құру (статикалық және динамикалық)
 • Қызмет көрсету және билеттерді өңдеу
 • Android және IOS мобильді қосымшасы
Әкімші интерфейстері:
 • Операцияларды басқару және бақылау үшін қызметкердің жеке кабинеті статистиканы қалыптастыру бөлімі
 • Фродқа қарсы аналитика қызметі
 • Рөлдерді құру және басқару бөлімі
 • Агенттерді басқару бөлімі
 • Жүйеге онлайн қосылу"
Пайдаланушы интерфейстері:
 • төлем мониторингінің функционалы

11. Осы Қағидаларға өзгерістер енгізу тәртібі

11.1. Қағидаларға өзгерістер және/немесе толықтырулар қағидалардың жаңа редакциясын бекіту жолымен де, Қағидаларға өзгерістер және / немесе толықтырулар мәтінін дайындау жолымен де енгізілуі мүмкін.
11.2. Ережеге өзгерістер және / немесе толықтырулар күшіне енген күнді оператор Шартқа сәйкес мерзімдерді ескере отырып айқындайды.
11.3. Есеп айырысуға қатысушы Қағидаларға немесе тарифтерге енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда, ол төлем ұйымында бар электрондық ақшаны өтеп, электрондық әмиянды жауып, төлем ұйымын одан әрі пайдаланудан бас тартуға құқылы.
11.4. Қағидаларға кейіннен өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізу Қағидалардың осы бөлімінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
11.5. Ережеге кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар күшіне енгеннен кейін төлем ұйымын одан әрі пайдалану есеп айырысуға қатысушылардың осындай өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келісуін білдіреді.
МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
САЙТ КАРТАСЫ
Логотип PayBox.money
© 2023 Freedom Pay
Алматы қаласы, БЦ Кайсар Плаза, Желтоксан 115, 2 қабат
Жұмыс уақыты: 10:00 - 19:00
ApplePay для PayBox.money
Профиль PayBox на GitHub
Линкидин PayBox
Ютуб PayBox
Ұйым PCI DSS стандартының талаптарына сәйкес келеді